LINE it!
 @allkaset


 • ѡҴ( 45 ¡ )

  ผักกาดเขียวปลี

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A679

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดเขียวพันธ์ุธัญญ่า

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A4681

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักชุนฉ่าย

  43000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4314

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียว ธัญญ่า

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A4680

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักชุนฉ่าย

  4300 เมล็ดความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4725

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย

  6,330 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1957

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย

  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A689

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดเขียวน้อย

  ขนาด 1 ซอง 4,680 เมล็ด
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A255

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดเขียว (ปลี) รินคำ

  2,850 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2190

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียวผักเจ้าหม่อม

  6670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1921

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักกาดหิ่น

  6,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2182

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว(ผักกาดแม้ว)

  3330 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1917

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียว(ปลีA)

  2850 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1919

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว เขียวน้อย

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A1959

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว เขียวน้อย

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A1960

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียว เจ้าหม่อม

  2,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4859

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดเขียวน้อย ใบสร้อย

  100 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4315

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดเขียว เจ้าหม่อม

  26000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4858

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดเขียวน้อย ใบสร้อย

  10 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4847

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียวปลี

  40000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4312

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย

  63300 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1958

  65.00 - 89.00 ฿

  ชุนฉ่าย หางหงษ์

  50 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A845

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2458

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดเขียวน้อย

  ขนาด 1 ห่อ 46800 เมล็ด
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A1249

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่ายน้อย

  66700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A2201

  65.00 - 89.00 ฿

  ชุนฉ่าย งาขาวคู่

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A215

  10.00 - 12.00 ฿

  เขียวน้อย ช้อนคำ

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3299

  10.00 - 12.00 ฿

  เขียวน้อย ช้อนคำ

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3295

  75.00 - 95.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร

  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5573

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร

  100 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5572

  75.00 - 95.00 ฿

  ชุนฉ่ายหางหงษ์

  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A690

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดเขียวชุ่นฉ่ายน้อย

  6,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2202

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักกาดหิ่น

  10 กรัมความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1913

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักกาดหิ่น

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1914

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียวชุ่นฉ่ายน้อย

  6670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A2200

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว ท๊อปกัน

  4,750 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6054

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักกาดแม้ว

  3,330 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A2192

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักกาดแม้ว

  33300 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A2193

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียว ท๊อปกัน

  47500 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6053

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี

  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A38

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดเขียว เชียงกลาง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A2849

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียว(ปลีA)

  28500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1920

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่ายน้อย

  66700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2203

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียว เชียงกลาง

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A2850

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียวปลี

  4,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4843

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  Թ§