LINE it!
 @allkaset

 • แมลงหวี่ขาว (White fly)


  แมลงหวี่ขาว เป็นแมลงประเภทปากดูดขนาดเล็ก มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใต้ใบพืช ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีปาก 1 คู่ ปกคลุมด้วยฝุ่นขาว ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเรียงติดกัน ไข่มีสีเหลืองอ่อน เรียวยาว ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายรูปไข่สีเหลืองปนเขียว แบนราบติดกับผิวใบ มีสีเหลืองอมเขียวใสมองเห็นส่วนต่างๆภายใน เคลื่อนไหวเมื่อถูกรบกวน แมลงหวี่ขาวตัวเต็มวัยมีอายุได้นาน 10-24 วันและสามารถวางไข่ได้ 66-300 ฟอง ตัวอ่อนวัยแรกมีอายุ 2-3 วันเป็นระยะที่เคลื่อนที่ได้ มักหลบดูดกินอยู่ใต้ใบ มีลําตัวค่อนข้างแบน หลังจากลอกคราบจะเป็นวัยที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ ในระยะ 2 และ 3 ใช้เวลาแต่ละระยะ 2-3 วันมีการสร้างไขรอบๆ ตัวเพื่อให้จับยึดกับผิวใบได้ดีขึ้นเพราะไม่มีการเคลื่อนย้ายที่ เมื่อเป็นระยะที่ 4 จะมีการเปลี่ยนแปลง ภายในเป็นระยะที่มีตาแดงบางทีเรียกว่าระยะดักแด้โดยไม่มีการลอกคราบ ลักษณะลําตัวหนานูนขึ้นกว่าระยะ 2-3และมีสีออกเหลืองๆ ใช้เวลาพัฒนาตัวเอง 5-6 วัน ก่อนออกมาเป็นตัวเต็มวัยต่อไป

  ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว ตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว  แมลงหวี่ขาวยาสูบ วางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช ก้าน ไข่จะติดกับเนื้อเยื่อของพืช รูปร่างยาวรีสีเหลืองอ่อน ไข่มีขนาด 0.1-0.3 มม. ตัวอ่อนมีลักษณะแบนราบติดกับผิวใบ ลอกคราบ 3 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 11-18 วัน ดักแด้มีขนาด 0.6-0.8 มม. ระยะดักแด้5-7 วัน ตัวเต็มวัยจะออกจากดักแด้ตรงรอยแตกที่ส่วนอก เพศเมียวางไข่ได้สูงสุดมากกว่าร้อยฟอง ตัวเต็มวัยมีอายุ2-11 วัน สืบพันธุ์แบบ parthenogenesis (การออกลูกเป็นตัวโดยไม่มีการผสมพันธุ์)
  แมลงหวี่ขาวใยเกลียว ตัวเต็มวัย (มีความยาว 2 มิลลิเมตร) วางไข่เป็นรูปวงกลมบนพื้นผิวของพืช ระยะไข่ใช้เวลา 7 วัน ระยะตัวอ่อนมี 4 ระยะใช้เวลา 30 วัน ตัวอ่อนระยะที่ 1 จะแขวนอยู่บนใบพืช ตัวอ่อนระยะอื่นจะไม่เคลื่อนไหว

  ลักษณะการเข้าทำลายและความเสียหายที่เกิดกับพืช


  แมลงหวี่ขาวสามารถเข้าทําลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอดอ่อนของพืช การทําลายของตัวอ่อนทําให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบพืช ใบพืชหงิกงอขอบใบม้วนลงด้านล่าง ต้นแคระแกร็น และเหี่ยว หากพบทําลายในปริมาณมากอาจทําให้พืชตายได้นอกจากนี้ยังเป็นแมลงพาหะนําเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่างในพืชต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผลผลิตลดลง
  สำหรับประเทศไทยมีรายงานการสำรวจพบแมลงหวี่ขาวที่เป็นศัตรูพืชสำคัญและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 50 ชนิด โดยแมลงหวี่ขาวที่เป็นศัตรูพืชสำคัญคือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ และแมลงหวี่ขาวโรงเรือน มักพบระบาดและสร้างความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น พริก มะเขือ กระเจี๊ยบเขียว มันเทศ พืชตระกูลกะหล่ำ ถั่วต่างๆ ยาสูบ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง และฝ้าย เป็นต้น

  แมลงหวี่ขาวเข้าทำลาย ดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบพืช

  มันสำปะหลัง
  เผือก
  หม่อน
  ชบา

  แมลงหวี่ขาวดูดกินน้ำเลี้ยงและเป็นพาหะถ่ายทอดเชื้อไวรัสสู่ต้นพืช

  แตงกวา
  กระเจี๊ยบเขียว
  พริก
  มะเขือ

  การป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาว

  1. การจัดการแปลงปลูกพืช : หากพบแมลงหวี่ขาวใต้ใบพืชจำนวนมาก ให้ตัด-เก็บส่วนของพืชเผาทำลาย เพื่อป้องกันการระบาด หรือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้เก็บเศษซากพืชออกนอกแปลงปลูก และทำความสะอาดแปลงปลูกและพื้นที่รอบๆ


  2. การใช้วิธีกลล่อและดักแมลง : การใช้กับดักกาวเหนียว (Sticky trap) โดยอาศัยพฤติกรรมของแมลง ซึ่งชอบบินเข้าหาวัตถุสีเหลือง การติดกับดักกาวเหนียวนอกจากสามารถลดจำนวนแมลงได้ระดับหนึ่งแล้ว ยังสามารถใช้ในการตัดสินใจในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงต่อไป

  3. การควบคุมโดยชีววิธี : การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana) เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงเข้าทำลายแมลงในสภาพความชื้นที่เหมาะสม เส้นใยจะเข้าตามช่องว่างของแมลง เจริญเติบโตโดยใช้เนื้อเยื่อของแมลงเป็นอาหาร จนแมลงตาย จากนั้นจะสร้างเส้นใยและสปอร์สีขาวปกคลุมตัวแมลง

  4. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาว : หากพบแมลงหวี่ขาวอยู่ในระดับเศรษฐกิจหรือพบจำนวนมาก หรือเกิดการระบาด ควรพ่นสารกลุ่มออกฤทธิ์ที่แนะนำให้ใช้สำหรับป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวโดยเฉพาะ
  ***ควรพ่นสารจากกลุ่มที่ออกฤทธิ์น้อยก่อน และ/หรือสลับกับกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์เพิ่มขึ้น เช่น พ่นสารกลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์แบบสัมผัสก่อนพ่นสารกลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์แบบดูดซึม เป็นต้น และควรใช้สารเคมีตามอัตราที่แนะนำ

  ตัวอย่างสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาว

  คลิปวีดีโอ

  แมลงหวี่ขาว ไม่ใช้เคมี

  แมลงหวี่ขาว( 3 รายการ )

  อิมิดาโกลด์ 70

  อิมิดาโคลพริด
  รหัสสินค้า A1
  ไม่ระบุ

  615.00 - 619.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  อิมิดาโกลด์70

  อิมิดาโคลพริด
  รหัสสินค้า A4638
  ไม่ระบุ

  24,399.00 - 24,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สตาร์เกิล จี

  ไดโนทีฟูแรน
  รหัสสินค้า A187
  ผลิต 2023-03-01

  29.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก