LINE it!
 @allkaset

 • ปุ๋ยเกล็ดคืออะไร

      1. ปุ๋ยเกล็ด คือ ปุ๋ยเคมีชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึกแข็ง ละลายน้ำได้ดี ปุ๋ยเกล็ดเกิดจากการนำแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆมาผสมกันให้ได้สูตรตามที่ต้องการ 

      2. โดยธรรมชาติพืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ 2 ทางคือทางราก และทางปากใบ โดยการดูดธาตุอาหารทางรากนั้นพืชสามารถดูดธาตุอาหารได้ปริมาณมากกว่าทางปากใบ แต่การให้ธาตุอาหารทางปากใบนั้นพืชได้รับธาตุอาหารเร็วกว่าการให้ธาตุอาหารทางรากพืช

      3. ปุ๋ยเกล็ด นิยมใช้ในการให้ธาตุอาหารกับพืชทางปากใบ แต่ก็สามารถใช้ปุ๋ยเกล็ดให้ธาตุอาหารกับพืชทางดินได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากปุ๋ยเกล็ดมีราคาที่สูงกว่าปุ๋ยทางดิน (ปุ๋ยเม็ด) นั้นเอง

      4. ช่วงเวลาที่นิยมใช้ปุ๋ยเกล็ดคือช่วงที่พืชออกดอกออกผล เพราะช่วงนั้นพืชต้องการธาตุอาหารจำนวนมาก การรับธาตุอาหารทางรากพืชอย่างเดียวจึงมักไม่เพียงพอ การให้ปุ๋ยเกล็ดจะช่วยทำให้พืชผลิตผลผลิตออกมาได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

      5. ปุ๋ยเกล็ดยังถูกใช้ในกรณีที่เกิดปัญหากับการดูดธาตุอาหารของพืชผ่านทางราก เช่น ดินมีค่า ph ที่ไม่เหมาะสม หรือ รากพืชเกิดโรค เช่นโรครากเน่า ไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้ตามปกติ

      6. ในกรณีที่พืชขาดธาตุอาหาร การให้ปุ๋ยเกล็ดทางใบ จะช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารของพืชได้รวดเร็วกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน

      7. ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการให้ปุ๋ยเกล็ดกับพืชมากที่สุดคือช่วงเวลาที่ปากใบของพืชเปิด

      8. ปากใบของพืชจะเปิดขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย

            8.1 ปัจจัยภายใน นั้นก็คือตัวของพืชเอง พืชโดยทั่วไปโดยธรรมชาติจะเปิดปากใบตอนกลางวันและปิดปากใบตอนกลางคืน ยกเว้นพวกพืชอวบน้ำ พืชทะเลทราย จะเปิดปากใบตอนกลางคืนและปิดปากใบตอนกลางวัน

            8.2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 4 ปัจจัยด้วยกันคือ

               8.2.1 รังสีจากแสงแดด

               8.2.2 ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซต์

               8.2.3 ความชื้นรอบๆใบ

               8.2.4 สภาพการขาดน้ำของพืช

      9. การใช้ปุ๋ยเกล็ดให้ประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้สารจับใบร่วมด้วย เพราะสารจับใบจะช่วยให้ปุ๋ยเกล็ดติดคงทนอยู่บนใบพืชได้นานและพืชดูดซึมธาตุอาหารได้มาก ทำให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลง

      10. ปุ๋ยเกล็ดแบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ

               10.1 แม่ปุ๋ยเกล็ด จะมีธาตุอาหารหลัก(NPK) ธาตุใดธาตุหนึ่งเท่านั้น เช่น ปุ๋ยเกล็ดเวสโก้ เมก้าลีฟ-เอ็น 46-0-0, ปุ๋ยเกล็ดเวสโก้ เมกาซอล-เค 0-0-50 เป็นต้น

               10.2 ปุ๋ยเกล็ดผสม จะมีธาตุอาหารหลัก (NPK) ครบทั้งสามธาตุ เช่น ปุ๋ยเกล็ดออคิเดนซ์ 28-6-5, ปุ๋ยเกล็ดออคิเดนซ์ 8-16-36 เป็นต้น

               10.3 ปุ๋ยเกล็ดผสม+จุลธาตุ จะมีธาตุอาหารหลัก (NPK) ครบทั้งสามธาตุ + Trace Element หรือก็คือธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วย

          

  คลิปวีดีโอ

  รีวิวปุ๋ยเกล็ด อิสราเอล
  ปุ๋ยละลายช้า VS ปุ๋ยละลายเร็ว
  ปุ๋ยเกล็ดคืออะไร

  ปุ๋ยเกล็ด( 25 รายการ )

  ปุ๋ยเวสโก้ 20-10-30+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8727
  ไม่ระบุ

  1,149.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ 0-0-50

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A6465
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 0-0-50

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8728
  ไม่ระบุ

  1,049.00 - 1,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A4383
  ไม่ระบุ

  169.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 10-52-17+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8729
  ไม่ระบุ

  1,569.00 - 1,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A4380
  ไม่ระบุ

  149.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 6-32-32+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8730
  ไม่ระบุ

  1,379.00 - 1,449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ดเวสโก้15-30-15

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A6461
  ไม่ระบุ

  139.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 15-30-15+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8731
  ไม่ระบุ

  1,159.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A4381
  ไม่ระบุ

  129.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 30-20-10+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8732
  ไม่ระบุ

  1,139.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A6504
  ไม่ระบุ

  149.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 7-13-34+Zn

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8733
  ไม่ระบุ

  1,379.00 - 1,399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A4384
  ไม่ระบุ

  139.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวสโก้ 10-20-30+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8734
  ไม่ระบุ

  1,249.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A6429
  ไม่ระบุ

  149.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 21-21-21+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A6430
  ไม่ระบุ

  1,299.00 - 1,399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A4382
  ไม่ระบุ

  139.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ยกกระสอบ
  รหัสสินค้า A5955
  ไม่ระบุ

  1,239.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 8-24-24+TE

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9228
  ไม่ระบุ

  159.00 - 169.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 8-24-24+TE

  (10ถุง*1กิโล)
  รหัสสินค้า A9389
  ไม่ระบุ

  1,399.00 - 1,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ 30-5-5

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9227
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 30-5-5

  (10ถุง*1กิโล)
  รหัสสินค้า A9390
  ไม่ระบุ

  759.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 12-0-43+Zn

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9226
  ไม่ระบุ

  129.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 12-0-43+Zn

  (10ถุง*1กิโล)
  รหัสสินค้า A9391
  ไม่ระบุ

  1,149.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก