LINE it!
 @allkaset

 • ราคาผัก ราคาผลไม้ 3 ตลาด
  (ราคาสูงสุด)
  Update ล่าสุด 27 กันยายน 2565


  สรุป ราคาผัก และราคาผลไม้ 3 ตลาด โดยทีมงานได้นำข้อมูลมาจากเว็บไซด์ของทั้งสามตลาดดังนี้
  1. ตลาดไท https://www.talaadthai.com (ราคาสูงสุด)
  2. ตลาดสี่มุมเมือง https://www.simummuangmarket.com (ราคาสูงสุด)
  3. ตลาดสี่มุมเมือง https://www.taladsrimuang.com (ราคาสูงสุด)

  โดยทีมงานจะทำการ update ข้อมูลทุกสัปดาห์หรือถี่กว่านั้น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เปรียบเทียบราคา และใช้ในการประกอบการพิจารณาการลงทุนเพาะปลูกกันให้เหมาะสมตามแต่ฤดูกาลต่อไป
  ปวยเล้ง
  ตลาดไท150.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย150.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ปวยเล้งคลิก
  ถั่วลันเตา
  ตลาดไท120.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง160.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง165.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย148.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วลันเตาคลิก
  คื่นช่าย
  ตลาดไท170.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง150.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง120.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย146.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คื่นช่ายคลิก
  พริกขี้หนูสวน
  ตลาดไท180.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง120.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย133.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกขี้หนูสวนคลิก
  คะน้าฮ่องกง
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง130.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย130.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้าฮ่องกงคลิก
  ผักชี
  ตลาดไท150.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง150.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง80.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย126.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีคลิก
  เรดโอ๊ต
  ตลาดไท120.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง130.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง110.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย120.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  เรดโอ๊ตคลิก
  พริกเหลือง
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย120.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกเหลืองคลิก
  สาระแหน่
  ตลาดไท130.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง100.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย116.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  สาระแหน่คลิก
  กรีนโอ๊ค
  ตลาดไท120.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง110.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย115.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กรีนโอ๊คคลิก
  พริกหวาน
  ตลาดไท120.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง95.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย107.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกหวานคลิก
  ดาวเรือง
  ตลาดไท200.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย106.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ดาวเรืองคลิก
  สตรอว์เบอร์รี่
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย100.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  สตรอว์เบอร์รี่คลิก
  กรีนคอส
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง90.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย96.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กรีนคอสคลิก
  พริกกะเหรี่ยง
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง90.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย95.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกกะเหรี่ยงคลิก
  ต้นหอม
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง90.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง90.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย93.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ต้นหอมคลิก
  มะเขือเทศราชินี
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง90.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง85.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย91.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศราชินีคลิก
  บัตเตอร์เฮด
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย85.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บัตเตอร์เฮดคลิก
  บานไม่รู้โรย
  ตลาดไท120.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย73.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บานไม่รู้โรยคลิก
  พริกขี้หนู
  ตลาดไท80.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง60.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย70.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกขี้หนูคลิก
  ผักบุ้งไทย
  ตลาดไท70.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง70.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย70.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักบุ้งไทยคลิก
  พริกจินดาแดง
  ตลาดไท80.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง65.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย68.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกจินดาแดงคลิก
  เมล่อน
  ตลาดไท130.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย60.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  เมล่อนคลิก
  กะหล่ำปลีม่วง
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง50.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย56.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีม่วงคลิก
  กุยช่าย
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง45.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย55.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กุยช่ายคลิก
  พริกหยวก
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง65.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย55.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกหยวกคลิก
  ถั่วพู
  ตลาดไท70.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง45.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย55.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วพูคลิก
  หอมแดง
  ตลาดไท80.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง80.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย53.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  หอมแดงคลิก
  ผักชีลาว
  ตลาดไท70.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง40.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย53.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีลาวคลิก
  ผักชีฝรั่ง
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง44.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง45.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย49.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีฝรั่งคลิก
  ดอกแค
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง40.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย46.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ดอกแคคลิก
  ฟักทองญี่ปุ่น
  ตลาดไท80.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง50.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย43.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองญี่ปุ่นคลิก
  ถั่วแขก
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง26.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย42.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วแขกคลิก
  มะเขือพวง
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง35.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย41.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือพวงคลิก
  แมงลัก
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง40.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย40.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แมงลักคลิก
  แคนตาลูป
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง38.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง42.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย40.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แคนตาลูปคลิก
  ผักกาดหอม
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง50.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย40.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักกาดหอมคลิก
  มะระจีน
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง36.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย38.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะระจีนคลิก
  โหระพา
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง35.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง30.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย38.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  โหระพาคลิก
  ข้าวโพดฝักอ่อน
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง32.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย37.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดฝักอ่อนคลิก
  กะหล่ำดอก
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง32.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย37.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำดอกคลิก
  มะละกอฮอลแลนด์
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง33.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง34.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย35.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอฮอลแลนด์คลิก
  กะเพรา
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง35.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง25.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย33.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะเพราคลิก
  ถั่วฝักยาว
  ตลาดไท45.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง25.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย32.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วฝักยาวคลิก
  มะเขือเทศสีดา
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง36.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง30.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย32.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศสีดาคลิก
  มะรุม
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย30.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะรุมคลิก
  ยี่หร่า
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย30.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ยี่หร่าคลิก
  มะเขือไข่เต่า
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง28.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย29.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือไข่เต่าคลิก
  มะเขือลิง
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง28.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย28.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือลิงคลิก
  ผักโขม
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง26.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย28.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักโขมคลิก
  มะเขือยาว
  ตลาดไท26.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง30.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย28.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือยาวคลิก
  มะเขือม่วง
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง28.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย27.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือม่วงคลิก
  กะหล่ำปลีหัวใจ
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง25.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย27.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีหัวใจคลิก
  มะเขือเทศลูกท้อ
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง26.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง26.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย27.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศลูกท้อคลิก
  บวบงู
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง36.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง26.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย27.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบงูคลิก
  กวางตุ้งดอก
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย26.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กวางตุ้งดอกคลิก
  แครอท
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง25.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย26.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แครอทคลิก
  มะละกอแขกดำ
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย25.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอแขกดำคลิก
  ฟักทองทองอำไพ
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย25.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองทองอำไพคลิก
  ฟักทองคางคก
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย25.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองคางคกคลิก
  มะเขือเปราะ
  ตลาดไท26.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง22.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง25.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย24.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเปราะคลิก
  คะน้ายอด
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง18.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย24.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้ายอดคลิก
  ผักบุ้งจีน
  ตลาดไท35.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง14.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย23.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักบุ้งจีนคลิก
  กระเจี๊ยบเขียว
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย22.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กระเจี๊ยบเขียวคลิก
  แตงกวา
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง18.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง25.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย22.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงกวาคลิก
  มะระขี้นก
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง17.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย22.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะระขี้นกคลิก
  กวางตุ้งใบ
  ตลาดไท26.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย22.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กวางตุ้งใบคลิก
  แตงโมตอปิโด
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย21.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมตอปิโดคลิก
  แตงโมซอนญ่า
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย21.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมซอนญ่าคลิก
  กะหล่ำปลี
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง19.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง25.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย20.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีคลิก
  แตงโมอ่อน
  ตลาดไท15.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง22.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย20.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมอ่อนคลิก
  แตงโมกินนรี
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย20.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมกินนรีคลิก
  บวบเหลี่ยม
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง22.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย19.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบเหลี่ยมคลิก
  บวบหอม
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง14.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย18.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบหอมคลิก
  ข้าวโพดข้าวเหนียว
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย18.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดข้าวเหนียวคลิก
  แตงไทย
  ตลาดไท17.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย17.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงไทยคลิก
  แตงร้าน
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง15.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง15.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย16.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงร้านคลิก
  แตงโมจินตหรา
  ตลาดไท10.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย15.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมจินตหราคลิก
  คะน้าต้น
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง14.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย14.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้าต้นคลิก
  ผักกาดเขียว
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง10.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย13.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักกาดเขียวคลิก
  น้ำเต้า
  ตลาดไท12.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง13.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง12.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย12.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  น้ำเต้าคลิก
  มะละกอ
  ตลาดไท14.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง11.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง8.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย11.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอคลิก
  ข้าวโพดหวาน
  ตลาดไท14.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง13.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย9.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดหวานคลิก