LINE it!
 @allkaset

 • ราคาผัก ราคาผลไม้ 3 ตลาด
  (ราคาสูงสุด)
  Update ล่าสุด 11 มิถุนายน 2567


  สรุป ราคาผัก และราคาผลไม้ 3 ตลาด โดยทีมงานได้นำข้อมูลมาจากเว็บไซด์ของทั้งสามตลาดดังนี้
  1. ตลาดไท https://www.talaadthai.com (ราคาสูงสุด)
  2. ตลาดสี่มุมเมือง https://www.simummuangmarket.com (ราคาสูงสุด)
  3. ตลาดสี่มุมเมือง https://www.taladsrimuang.com (ราคาสูงสุด)

  โดยทีมงานจะทำการ update ข้อมูลทุกสัปดาห์หรือถี่กว่านั้น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เปรียบเทียบราคา และใช้ในการประกอบการพิจารณาการลงทุนเพาะปลูกกันให้เหมาะสมตามแต่ฤดูกาลต่อไป
  พริกขี้หนูสวน
  ตลาดไท440.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง260.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย260.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกขี้หนูสวนคลิก
  พริกกะเหรี่ยง
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง300.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง200.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย250.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกกะเหรี่ยงคลิก
  บานไม่รู้โรย
  ตลาดไท180.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง300.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย240.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บานไม่รู้โรยคลิก
  ถั่วพู
  ตลาดไท400.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง183.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง130.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย237.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วพูคลิก
  ดาวเรือง
  ตลาดไท200.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง200.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย200.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ดาวเรืองคลิก
  พริกเหลือง
  ตลาดไท120.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง220.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง220.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย186.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกเหลืองคลิก
  สาระแหน่
  ตลาดไท150.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง180.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง170.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย166.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  สาระแหน่คลิก
  ต้นหอม
  ตลาดไท160.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง160.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง120.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย146.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ต้นหอมคลิก
  มะเขือพวง
  ตลาดไท140.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง180.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง100.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย140.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือพวงคลิก
  เรดโอ๊ต
  ตลาดไท140.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง150.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย136.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  เรดโอ๊ตคลิก
  คื่นช่าย
  ตลาดไท170.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง130.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง100.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย133.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คื่นช่ายคลิก
  สตรอว์เบอร์รี่
  ตลาดไท130.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย130.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  สตรอว์เบอร์รี่คลิก
  กรีนโอ๊ค
  ตลาดไท130.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง150.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย126.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กรีนโอ๊คคลิก
  ผักชีลาว
  ตลาดไท120.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง120.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย120.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีลาวคลิก
  มะเขือเทศราชินี
  ตลาดไท120.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง100.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย113.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศราชินีคลิก
  บัตเตอร์เฮด
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย110.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บัตเตอร์เฮดคลิก
  เมล่อน
  ตลาดไท130.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง110.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง60.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย100.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  เมล่อนคลิก
  ผักกาดหอม
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง90.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง90.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย93.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักกาดหอมคลิก
  คะน้าฮ่องกง
  ตลาดไท110.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง70.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย90.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้าฮ่องกงคลิก
  กุยช่าย
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง170.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย90.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กุยช่ายคลิก
  พริกขี้หนู
  ตลาดไท65.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง110.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย87.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกขี้หนูคลิก
  ผักชี
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง80.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย86.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีคลิก
  พริกหยวก
  ตลาดไท80.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง110.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง65.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย85.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกหยวกคลิก
  กรีนคอส
  ตลาดไท80.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง90.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง75.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย81.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กรีนคอสคลิก
  ปวยเล้ง
  ตลาดไท80.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย80.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ปวยเล้งคลิก
  ผักชีฝรั่ง
  ตลาดไท90.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง72.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง75.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย79.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีฝรั่งคลิก
  ถั่วลันเตา
  ตลาดไท90.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย75.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วลันเตาคลิก
  มะเขือเทศลูกท้อ
  ตลาดไท80.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง66.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย73.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศลูกท้อคลิก
  มะเขือเทศสีดา
  ตลาดไท90.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง74.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง50.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย71.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศสีดาคลิก
  หอมแดง
  ตลาดไท75.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง65.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย66.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  หอมแดงคลิก
  พริกจินดาแดง
  ตลาดไท65.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง55.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง60.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย60.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกจินดาแดงคลิก
  แตงโมซอนญ่า
  ตลาดไท90.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย55.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมซอนญ่าคลิก
  ฟักทองญี่ปุ่น
  ตลาดไท55.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย55.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองญี่ปุ่นคลิก
  ข้าวโพดฝักอ่อน
  ตลาดไท70.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง32.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง44.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย48.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดฝักอ่อนคลิก
  โหระพา
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง35.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย48.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  โหระพาคลิก
  ถั่วฝักยาว
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง44.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง35.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย46.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วฝักยาวคลิก
  ผักโขม
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย45.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักโขมคลิก
  มะระจีน
  ตลาดไท36.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง44.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง50.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย43.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะระจีนคลิก
  ถั่วแขก
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง40.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย43.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วแขกคลิก
  แตงโมกินนรี
  ตลาดไท90.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง17.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย42.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมกินนรีคลิก
  แตงโมตอปิโด
  ตลาดไท90.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง17.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย42.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมตอปิโดคลิก
  มะเขือไข่เต่า
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย41.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือไข่เต่าคลิก
  ดอกแค
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง30.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย40.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ดอกแคคลิก
  มะเขือม่วง
  ตลาดไท70.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย39.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือม่วงคลิก
  แมงลัก
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง35.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย38.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แมงลักคลิก
  กะหล่ำปลีม่วง
  ตลาดไท35.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง35.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง35.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย35.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีม่วงคลิก
  ฟักทองทองอำไพ
  ตลาดไท33.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง34.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย33.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองทองอำไพคลิก
  ฟักทองคางคก
  ตลาดไท33.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย33.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองคางคกคลิก
  มะเขือลิง
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย32.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือลิงคลิก
  กะหล่ำดอก
  ตลาดไท45.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง22.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง30.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย32.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำดอกคลิก
  กวางตุ้งดอก
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย31.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กวางตุ้งดอกคลิก
  แคนตาลูป
  ตลาดไท33.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง33.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง28.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย31.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แคนตาลูปคลิก
  มะระขี้นก
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย30.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะระขี้นกคลิก
  บวบงู
  ตลาดไท28.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง34.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย30.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบงูคลิก
  มะละกอแขกดำ
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย30.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอแขกดำคลิก
  กระเจี๊ยบเขียว
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง26.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย28.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กระเจี๊ยบเขียวคลิก
  แครอท
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง26.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย28.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แครอทคลิก
  บวบหอม
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง14.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย27.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบหอมคลิก
  กะหล่ำปลี
  ตลาดไท17.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย27.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีคลิก
  มะละกอฮอลแลนด์
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย25.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอฮอลแลนด์คลิก
  น้ำเต้า
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง30.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย24.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  น้ำเต้าคลิก
  บวบเหลี่ยม
  ตลาดไท36.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง16.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย24.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบเหลี่ยมคลิก
  มะเขือยาว
  ตลาดไท32.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง16.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย24.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือยาวคลิก
  มะรุม
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง28.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย24.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะรุมคลิก
  คะน้ายอด
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง26.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย23.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้ายอดคลิก
  กะเพรา
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง15.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย21.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะเพราคลิก
  แตงกวา
  ตลาดไท28.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง10.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย20.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงกวาคลิก
  แตงโมจินตหรา
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย20.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมจินตหราคลิก
  กวางตุ้งใบ
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย20.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กวางตุ้งใบคลิก
  แตงโมอ่อน
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง12.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง16.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย19.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมอ่อนคลิก
  แตงร้าน
  ตลาดไท24.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง18.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง15.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย19.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงร้านคลิก
  คะน้าต้น
  ตลาดไท14.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง22.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย18.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้าต้นคลิก
  มะละกอ
  ตลาดไท22.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง18.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง15.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย18.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอคลิก
  ผักกาดเขียว
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง16.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย18.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักกาดเขียวคลิก
  แตงไทย
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย18.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงไทยคลิก
  ข้าวโพดข้าวเหนียว
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย18.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดข้าวเหนียวคลิก
  มะเขือเปราะ
  ตลาดไท22.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง18.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง10.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย16.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเปราะคลิก
  กะหล่ำปลีหัวใจ
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง17.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย16.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีหัวใจคลิก
  ผักบุ้งจีน
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง10.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง12.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย14.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักบุ้งจีนคลิก
  ผักบุ้งไทย
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง16.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง6.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย13.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักบุ้งไทยคลิก
  ข้าวโพดหวาน
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง8.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง15.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย13.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดหวานคลิก