LINE it!
 @allkaset

 • ราคาผัก ราคาผลไม้ 3 ตลาด
  (ราคาสูงสุด)
  Update ล่าสุด 18 กรกฎาคม 2566


  สรุป ราคาผัก และราคาผลไม้ 3 ตลาด โดยทีมงานได้นำข้อมูลมาจากเว็บไซด์ของทั้งสามตลาดดังนี้
  1. ตลาดไท https://www.talaadthai.com (ราคาสูงสุด)
  2. ตลาดสี่มุมเมือง https://www.simummuangmarket.com (ราคาสูงสุด)
  3. ตลาดสี่มุมเมือง https://www.taladsrimuang.com (ราคาสูงสุด)

  โดยทีมงานจะทำการ update ข้อมูลทุกสัปดาห์หรือถี่กว่านั้น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เปรียบเทียบราคา และใช้ในการประกอบการพิจารณาการลงทุนเพาะปลูกกันให้เหมาะสมตามแต่ฤดูกาลต่อไป
  ดาวเรือง
  ตลาดไท250.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง160.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย205.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ดาวเรืองคลิก
  เมล่อน
  ตลาดไท300.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง105.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย202.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  เมล่อนคลิก
  พริกขี้หนูสวน
  ตลาดไท250.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง180.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย156.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกขี้หนูสวนคลิก
  บานไม่รู้โรย
  ตลาดไท200.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย140.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บานไม่รู้โรยคลิก
  สตรอว์เบอร์รี่
  ตลาดไท120.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย120.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  สตรอว์เบอร์รี่คลิก
  กรีนโอ๊ค
  ตลาดไท130.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย115.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กรีนโอ๊คคลิก
  เรดโอ๊ต
  ตลาดไท130.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย115.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  เรดโอ๊ตคลิก
  คื่นช่าย
  ตลาดไท150.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง70.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย113.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คื่นช่ายคลิก
  ถั่วพู
  ตลาดไท130.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง70.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย100.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วพูคลิก
  พริกหวาน
  ตลาดไท110.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง90.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย100.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกหวานคลิก
  สาระแหน่
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย90.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  สาระแหน่คลิก
  มะเขือเทศราชินี
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง110.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง55.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย88.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศราชินีคลิก
  บัตเตอร์เฮด
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย85.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บัตเตอร์เฮดคลิก
  หอมแดง
  ตลาดไท90.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง75.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง75.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย80.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  หอมแดงคลิก
  พริกหยวก
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง70.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง70.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย80.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกหยวกคลิก
  ผักชี
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง70.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง70.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย80.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีคลิก
  พริกเหลือง
  ตลาดไท110.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง70.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง60.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย80.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกเหลืองคลิก
  กรีนคอส
  ตลาดไท70.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย75.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กรีนคอสคลิก
  ปวยเล้ง
  ตลาดไท70.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย75.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ปวยเล้งคลิก
  ถั่วลันเตา
  ตลาดไท110.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง90.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย73.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วลันเตาคลิก
  พริกกะเหรี่ยง
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง80.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย70.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกกะเหรี่ยงคลิก
  พริกขี้หนู
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย60.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกขี้หนูคลิก
  ฟักทองญี่ปุ่น
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย60.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองญี่ปุ่นคลิก
  พริกจินดาแดง
  ตลาดไท65.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง60.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย58.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกจินดาแดงคลิก
  ต้นหอม
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง50.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย56.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ต้นหอมคลิก
  ผักกาดหอม
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง50.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย56.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักกาดหอมคลิก
  ผักบุ้งไทย
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง7.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย55.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักบุ้งไทยคลิก
  ดอกแค
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง45.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย51.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ดอกแคคลิก
  คะน้าฮ่องกง
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง70.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง30.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย50.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้าฮ่องกงคลิก
  ผักชีลาว
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย50.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีลาวคลิก
  ถั่วแขก
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง45.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย42.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วแขกคลิก
  ผักชีฝรั่ง
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง36.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง40.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย42.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีฝรั่งคลิก
  มะเขือพวง
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง25.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย41.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือพวงคลิก
  กุยช่าย
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง35.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง30.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย38.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กุยช่ายคลิก
  ถั่วฝักยาว
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง30.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย36.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วฝักยาวคลิก
  มะรุม
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง40.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย35.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะรุมคลิก
  แคนตาลูป
  ตลาดไท35.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง32.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย33.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แคนตาลูปคลิก
  มะเขือเปราะ
  ตลาดไท38.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง32.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย33.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเปราะคลิก
  ผักโขม
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย32.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักโขมคลิก
  ข้าวโพดฝักอ่อน
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง32.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย32.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดฝักอ่อนคลิก
  มะเขือไข่เต่า
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง26.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย32.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือไข่เต่าคลิก
  มะละกอฮอลแลนด์
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง33.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย31.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอฮอลแลนด์คลิก
  มะเขือเทศสีดา
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย30.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศสีดาคลิก
  กะหล่ำปลีม่วง
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง35.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง25.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย30.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีม่วงคลิก
  มะเขือเทศลูกท้อ
  ตลาดไท35.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง25.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย30.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศลูกท้อคลิก
  มะเขือม่วง
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง26.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง22.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย29.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือม่วงคลิก
  มะเขือลิง
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง22.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย28.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือลิงคลิก
  แมงลัก
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง25.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย28.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แมงลักคลิก
  บวบงู
  ตลาดไท28.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง26.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย27.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบงูคลิก
  มะระจีน
  ตลาดไท28.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง28.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย26.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะระจีนคลิก
  กะหล่ำดอก
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย26.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำดอกคลิก
  มะเขือยาว
  ตลาดไท26.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง22.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย26.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือยาวคลิก
  กะหล่ำปลีหัวใจ
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง21.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย25.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีหัวใจคลิก
  ฟักทองคางคก
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย25.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองคางคกคลิก
  คะน้ายอด
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง26.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย25.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้ายอดคลิก
  ฟักทองทองอำไพ
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย25.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองทองอำไพคลิก
  มะละกอแขกดำ
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย25.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอแขกดำคลิก
  คะน้าต้น
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง24.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย24.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้าต้นคลิก
  บวบหอม
  ตลาดไท24.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย24.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบหอมคลิก
  มะละกอ
  ตลาดไท24.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง25.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง22.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย23.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอคลิก
  โหระพา
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง25.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย23.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  โหระพาคลิก
  กะหล่ำปลี
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง21.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย23.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีคลิก
  กระเจี๊ยบเขียว
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง16.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย21.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กระเจี๊ยบเขียวคลิก
  กะเพรา
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย21.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะเพราคลิก
  มะระขี้นก
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง10.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย21.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะระขี้นกคลิก
  ผักกาดเขียว
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง12.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย21.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักกาดเขียวคลิก
  แครอท
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง16.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย20.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แครอทคลิก
  แตงโมจินตหรา
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย19.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมจินตหราคลิก
  บวบเหลี่ยม
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง16.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย18.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบเหลี่ยมคลิก
  แตงโมอ่อน
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง6.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย18.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมอ่อนคลิก
  ข้าวโพดข้าวเหนียว
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย18.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดข้าวเหนียวคลิก
  น้ำเต้า
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง16.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย17.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  น้ำเต้าคลิก
  แตงกวา
  ตลาดไท24.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง8.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง20.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย17.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงกวาคลิก
  กวางตุ้งใบ
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง12.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย17.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กวางตุ้งใบคลิก
  ผักบุ้งจีน
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง16.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง16.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย17.33 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักบุ้งจีนคลิก
  แตงโมตอปิโด
  ตลาดไท14.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย17.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมตอปิโดคลิก
  แตงโมซอนญ่า
  ตลาดไท14.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย17.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมซอนญ่าคลิก
  แตงโมกินนรี
  ตลาดไท14.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย17.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมกินนรีคลิก
  กวางตุ้งดอก
  ตลาดไท22.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง18.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง10.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย16.67 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กวางตุ้งดอกคลิก
  แตงร้าน
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง18.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง12.00 บาท
  ราคาเฉลี่ย16.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงร้านคลิก
  แตงไทย
  ตลาดไท14.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย14.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงไทยคลิก
  ข้าวโพดหวาน
  ตลาดไท17.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง6.50 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย11.75 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดหวานคลิก