LINE it!
 @allkaset

 • ราคาผัก ราคาผลไม้ 3 ตลาด
  (ราคาสูงสุด)
  Update ล่าสุด 9 พฤษภาคม 2565


  สรุป ราคาผัก และราคาผลไม้ 3 ตลาด โดยทีมงานได้นำข้อมูลมาจากเว็บไซด์ของทั้งสามตลาดดังนี้
  1. ตลาดไท https://www.talaadthai.com (ราคาสูงสุด)
  2. ตลาดสี่มุมเมือง https://www.simummuangmarket.com (ราคาสูงสุด)
  3. ตลาดสี่มุมเมือง https://www.taladsrimuang.com (ราคาสูงสุด)

  โดยทีมงานจะทำการ update ข้อมูลทุกสัปดาห์หรือถี่กว่านั้น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เปรียบเทียบราคา และใช้ในการประกอบการพิจารณาการลงทุนเพาะปลูกกันให้เหมาะสมตามแต่ฤดูกาลต่อไป
  พริกขี้หนูสวน
  ตลาดไท180.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย140.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกขี้หนูสวนคลิก
  ดาวเรือง
  ตลาดไท150.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย135.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ดาวเรืองคลิก
  พริกกะเหรี่ยง
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง120.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย120.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกกะเหรี่ยงคลิก
  เมล่อน
  ตลาดไท135.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย117.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  เมล่อนคลิก
  พริกหวาน
  ตลาดไท130.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย115.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกหวานคลิก
  ถั่วพู
  ตลาดไท90.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง123.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย106.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วพูคลิก
  สตรอว์เบอร์รี่
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย100.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  สตรอว์เบอร์รี่คลิก
  ผักชี
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง100.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย100.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีคลิก
  กรีนโอ๊ค
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย100.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กรีนโอ๊คคลิก
  เรดโอ๊ต
  ตลาดไท120.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง70.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย95.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  เรดโอ๊ตคลิก
  สาระแหน่
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย90.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  สาระแหน่คลิก
  บานไม่รู้โรย
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย80.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บานไม่รู้โรยคลิก
  ปวยเล้ง
  ตลาดไท100.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย80.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ปวยเล้งคลิก
  ผักบุ้งไทย
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย70.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักบุ้งไทยคลิก
  คะน้าฮ่องกง
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง70.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย70.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้าฮ่องกงคลิก
  ถั่วลันเตา
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง80.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย70.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วลันเตาคลิก
  บัตเตอร์เฮด
  ตลาดไท70.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง70.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย70.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บัตเตอร์เฮดคลิก
  ผักชีลาว
  ตลาดไท70.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย65.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีลาวคลิก
  คื่นช่าย
  ตลาดไท80.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย65.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คื่นช่ายคลิก
  พริกจินดาแดง
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย60.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกจินดาแดงคลิก
  ถั่วฝักยาว
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย60.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วฝักยาวคลิก
  พริกขี้หนู
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย60.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกขี้หนูคลิก
  ฟักทองญี่ปุ่น
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย60.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองญี่ปุ่นคลิก
  กุยช่าย
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง60.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย55.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กุยช่ายคลิก
  พริกเหลือง
  ตลาดไท70.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย55.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกเหลืองคลิก
  มะเขือเทศราชินี
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย55.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศราชินีคลิก
  กรีนคอส
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย55.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กรีนคอสคลิก
  ต้นหอม
  ตลาดไท50.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย50.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ต้นหอมคลิก
  ถั่วแขก
  ตลาดไท45.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง50.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย47.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ถั่วแขกคลิก
  ข้าวโพดฝักอ่อน
  ตลาดไท60.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย40.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดฝักอ่อนคลิก
  แมงลัก
  ตลาดไท35.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย37.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แมงลักคลิก
  มะเขือพวง
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง35.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย37.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือพวงคลิก
  บวบงู
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง36.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย36.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบงูคลิก
  หอมแดง
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย35.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  หอมแดงคลิก
  แครอท
  ตลาดไท35.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง35.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย35.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แครอทคลิก
  ดอกแค
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย35.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ดอกแคคลิก
  ผักโขม
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย35.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักโขมคลิก
  กะหล่ำปลีม่วง
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง35.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย32.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีม่วงคลิก
  มะละกอฮอลแลนด์
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง35.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย32.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอฮอลแลนด์คลิก
  โหระพา
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง35.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย32.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  โหระพาคลิก
  มะระจีน
  ตลาดไท24.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง40.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย32.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะระจีนคลิก
  มะเขือไข่เต่า
  ตลาดไท-
  ตลาดสี่มุมเมือง32.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย32.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือไข่เต่าคลิก
  แคนตาลูป
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย30.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แคนตาลูปคลิก
  ผักชีฝรั่ง
  ตลาดไท40.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย30.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักชีฝรั่งคลิก
  ยี่หร่า
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย30.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ยี่หร่าคลิก
  มะรุม
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย30.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะรุมคลิก
  ผักกาดหอม
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย27.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักกาดหอมคลิก
  กะเพรา
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย27.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะเพราคลิก
  มะระขี้นก
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย25.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะระขี้นกคลิก
  ฟักทองทองอำไพ
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย25.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองทองอำไพคลิก
  กวางตุ้งดอก
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย24.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กวางตุ้งดอกคลิก
  มะเขือลิง
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง32.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย24.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือลิงคลิก
  แตงไทย
  ตลาดไท24.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย24.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงไทยคลิก
  กะหล่ำปลีหัวใจ
  ตลาดไท23.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย23.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีหัวใจคลิก
  บวบหอม
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง26.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย23.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบหอมคลิก
  มะเขือยาว
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง26.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย23.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือยาวคลิก
  คะน้ายอด
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง16.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย23.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้ายอดคลิก
  พริกหยวก
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง16.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย23.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  พริกหยวกคลิก
  กวางตุ้งใบ
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย22.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กวางตุ้งใบคลิก
  มะละกอแขกดำ
  ตลาดไท22.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย22.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอแขกดำคลิก
  มะเขือเปราะ
  ตลาดไท18.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง26.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย22.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเปราะคลิก
  บวบเหลี่ยม
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย22.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  บวบเหลี่ยมคลิก
  มะเขือเทศสีดา
  ตลาดไท14.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง30.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย22.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศสีดาคลิก
  แตงกวา
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง18.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย21.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงกวาคลิก
  มะเขือม่วง
  ตลาดไท14.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง28.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย21.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือม่วงคลิก
  ฟักทองคางคก
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง22.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย21.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ฟักทองคางคกคลิก
  กะหล่ำดอก
  ตลาดไท30.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง12.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย21.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำดอกคลิก
  กระเจี๊ยบเขียว
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย20.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กระเจี๊ยบเขียวคลิก
  แตงร้าน
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง24.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย20.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงร้านคลิก
  ผักบุ้งจีน
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย20.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักบุ้งจีนคลิก
  คะน้าต้น
  ตลาดไท24.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง12.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย18.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  คะน้าต้นคลิก
  มะเขือเทศลูกท้อ
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย18.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะเขือเทศลูกท้อคลิก
  ผักกาดเขียว
  ตลาดไท25.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง10.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย17.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ผักกาดเขียวคลิก
  แตงโมตอปิโด
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง18.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย17.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมตอปิโดคลิก
  แตงโมซอนญ่า
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง16.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย16.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมซอนญ่าคลิก
  แตงโมกินนรี
  ตลาดไท16.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง16.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย16.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมกินนรีคลิก
  น้ำเต้า
  ตลาดไท12.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง20.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย16.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  น้ำเต้าคลิก
  แตงโมอ่อน
  ตลาดไท15.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง16.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย15.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมอ่อนคลิก
  ข้าวโพดข้าวเหนียว
  ตลาดไท14.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง-
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย14.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดข้าวเหนียวคลิก
  มะละกอ
  ตลาดไท20.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง7.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย13.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  มะละกอคลิก
  แตงโมจินตหรา
  ตลาดไท10.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง16.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย13.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  แตงโมจินตหราคลิก
  กะหล่ำปลี
  ตลาดไท10.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง15.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย12.50 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  กะหล่ำปลีคลิก
  ข้าวโพดหวาน
  ตลาดไท12.00 บาท
  ตลาดสี่มุมเมือง6.00 บาท
  ตลาดศรีเมือง-
  ราคาเฉลี่ย9.00 บาท
  ราคาย้อนหลังคลิก
  ข้าวโพดหวานคลิก