LINE it!
 @allkaset

 • Ǻ( 67 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

  รหัสสินค้า A2559
  เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม
  140 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  บวบเหลี่ยม โรมัน

  รหัสสินค้า A2967
  บวบเหลี่ยม โรมัน
  250 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2023-01-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยมลูกผสม ซ

  รหัสสินค้า A5864
  เมล็ดบวบเหลี่ยมลูกผสม ซ
  10 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-10-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบงู เห่าดง

  รหัสสินค้า A4420
  เมล็ดพันธุ์บวบงู เห่าดง
  50 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-5-1

  69.00 - 99.00 ฿

  บวบเหลี่ยม โรมัน

  รหัสสินค้า A2966
  บวบเหลี่ยม โรมัน
  25 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-12-01

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดบวบงูคัดพิเศษ นาคี

  รหัสสินค้า A2226
  เมล็ดบวบงูคัดพิเศษ นาคี
  10 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  รหัสสินค้า A541
  เมล็ดบวบหอม
  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-7-1

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบเหลี่ยมพันธุ์4ทิศ444

  รหัสสินค้า A4814
  บวบเหลี่ยมพันธุ์4ทิศ444
  35 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบวบงู

  รหัสสินค้า A1244
  เมล็ดบวบงู
  12 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  รหัสสินค้า A1379
  เมล็ดบวบหอม
  150 เมล็ด 20 กรัม
  หมดอายุ

  69.00 - 78.00 ฿

  บวบเหลี่ยมลูกสั้น 4 ทิศ

  รหัสสินค้า A5373
  บวบเหลี่ยมลูกสั้น 4 ทิศ
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-7-1

  30.00 - 39.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์กรีน

  รหัสสินค้า A5863
  บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์กรีน
  100 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-10-01

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  รหัสสินค้า A2139
  เมล็ดบวบหอม
  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  รหัสสินค้า A2138
  เมล็ดบวบหอม
  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  รหัสสินค้า A1886
  เมล็ดบวบหอม
  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  รหัสสินค้า A4831
  เมล็ดบวบหอม
  5 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-04-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบวบหอมพันธ์ุลูกยาว

  รหัสสินค้า A1396
  เมล็ดบวบหอมพันธ์ุลูกยาว
  80 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดบวบงู พันธุ์เห่าดง

  รหัสสินค้า A4829
  เมล็ดบวบงู พันธุ์เห่าดง
  5 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  รหัสสินค้า A709
  เมล็ดบวบเหลี่ยม
  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-1

  12.00 - 14.00 ฿

  บวบหอมสั้น มิ่งขวัญ

  รหัสสินค้า A4830
  บวบหอมสั้น มิ่งขวัญ
  2 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลูกสั้น4ทิศ

  รหัสสินค้า A5239
  บวบเหลี่ยม ลูกสั้น4ทิศ
  035 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-4-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

  รหัสสินค้า A1420
  เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-10-1

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  รหัสสินค้า A2090
  เมล็ดบวบเหลี่ยม
  35 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบงู

  รหัสสินค้า A1264
  เมล็ดพันธุ์บวบงู
  120 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดบวบงู อินคา

  รหัสสินค้า A2329
  เมล็ดบวบงู อินคา
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบงู อินคา

  รหัสสินค้า A2330
  เมล็ดพันธุ์บวบงู อินคา
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-7-1

  69.00 - 89.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลำตะคอง

  รหัสสินค้า A2457
  บวบเหลี่ยม ลำตะคอง
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  129.00 - 149.00 ฿

  ถั่วพร้า

  รหัสสินค้า A1757
  ถั่วพร้า
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลูกสั้น4ทิศ

  รหัสสินค้า A4502
  บวบเหลี่ยม ลูกสั้น4ทิศ
  350 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 99.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลำตะคอง

  รหัสสินค้า A2456
  บวบเหลี่ยม ลำตะคอง
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  18.00 ฿ 11.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  รหัสสินค้า A3562
  เมล็ดบวบหอม
  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-06-01

  40.00 ฿ 3.00 ฿

  บวบเหลี่ยมลูกผสม ฟีฟ่า

  รหัสสินค้า A2448
  บวบเหลี่ยมลูกผสม ฟีฟ่า
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-06-01

  18.00 ฿ 1.00 ฿

  บวบหอมยาว

  รหัสสินค้า A1424
  บวบหอมยาว
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม มะนอย

  รหัสสินค้า A2840
  เมล็ดบวบเหลี่ยม มะนอย
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-01

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบงูลูกผสม F1 คอบร้า

  รหัสสินค้า A2954
  บวบงูลูกผสม F1 คอบร้า
  10 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2022-1-1

  24.00 - 27.00 ฿

  บวบเหลี่ยมปรุงฉัตร

  รหัสสินค้า A703
  บวบเหลี่ยมปรุงฉัตร
  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดบวบงู F1 คอบร้า

  รหัสสินค้า A2955
  เมล็ดบวบงู F1 คอบร้า
  100 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2023-01-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  รหัสสินค้า A1883
  เมล็ดบวบเหลี่ยม
  35 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-1

  8.00 - 10.00 ฿

  บวบเหลี่ยมลูกผสม เอลวิส

  รหัสสินค้า A2268
  บวบเหลี่ยมลูกผสม เอลวิส
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-8-1

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  บวบเหลี่ยม กริชเพชร

  รหัสสินค้า A2332
  บวบเหลี่ยม กริชเพชร
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบหอม

  รหัสสินค้า A1151
  เมล็ดพันธุ์บวบหอม
  100 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-02-01

  65.00 - 99.00 ฿

  บวบเหลี่ยม เอลวิส

  รหัสสินค้า A2269
  บวบเหลี่ยม เอลวิส
  200 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-02-01

  135.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม ตะวันฉาย

  รหัสสินค้า A2333
  เมล็ดบวบหอม ตะวันฉาย
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  9.00 - 11.00 ฿

  บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ

  รหัสสินค้า A6488
  บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ
  250 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2023-02-01

  209.00 - 239.00 ฿

  บวบหอมสั้น มิ่งขวัญ

  รหัสสินค้า A4493
  บวบหอมสั้น มิ่งขวัญ
  20 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-03-01

  69.00 - 99.00 ฿

  บวบเหลี่ยม

  รหัสสินค้า A1188
  บวบเหลี่ยม
  100 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-03-01

  65.00 - 99.00 ฿

  บวบงูคัดพิเศษ นาคี

  รหัสสินค้า A2227
  บวบงูคัดพิเศษ นาคี
  100 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-02-01

  135.00 - 179.00 ฿

  บวบหอมลูกผสม นางฟ้า

  รหัสสินค้า A5759
  บวบหอมลูกผสม นางฟ้า
  200 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-9-1

  135.00 - 179.00 ฿

  บวบเหลี่ยม กริชเพชร

  รหัสสินค้า A2331
  บวบเหลี่ยม กริชเพชร
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม

  รหัสสินค้า A559
  เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม
  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ

  รหัสสินค้า A6489
  บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ
  25 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-03-01

  24.00 - 27.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ฉมวกเพชร

  รหัสสินค้า A4832
  บวบเหลี่ยม ฉมวกเพชร
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-11-1

  21.50 - 24.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ซูเปอร์แบล็ค

  รหัสสินค้า A5762
  บวบเหลี่ยม ซูเปอร์แบล็ค
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม สเปเชียลลอง

  รหัสสินค้า A6188
  เมล็ดบวบหอม สเปเชียลลอง
  30 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-3-1

  159.00 - 199.00 ฿

  บวบหอมลูกผสม นางฟ้า

  รหัสสินค้า A5760
  บวบหอมลูกผสม นางฟ้า
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-9-1

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบหอมสั้น มิ่งขวัญ

  รหัสสินค้า A2527
  บวบหอมสั้น มิ่งขวัญ
  30 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-02-01

  40.00 - 49.00 ฿

  บวบเหลี่ยม เฮอร์คิวลิส

  รหัสสินค้า A2619
  บวบเหลี่ยม เฮอร์คิวลิส
  250 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 2022-11-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม เลกาซี่

  รหัสสินค้า A3258
  เมล็ดบวบหอม เลกาซี่
  25 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-7-1

  22.00 - 25.00 ฿

  บวบหอม สเปเชียล ลอง

  รหัสสินค้า A6189
  บวบหอม สเปเชียล ลอง
  3 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ห้วยแก้ว

  รหัสสินค้า A1359
  บวบเหลี่ยม ห้วยแก้ว
  200 เมล็ด ปริมาณ 30 กรั
  หมดอายุ 2021-12-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  รหัสสินค้า A1884
  เมล็ดบวบเหลี่ยม
  350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-1

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบหอม เลกาซ

  รหัสสินค้า A3259
  เมล็ดพันธุ์บวบหอม เลกาซ
  250 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-07-01

  169.00 - 215.00 ฿

  บวบหอม ตะวันฉาย

  รหัสสินค้า A2334
  บวบหอม ตะวันฉาย
  20 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-5-1

  69.00 - 89.00 ฿

  บวบหอมคัดพิเศษ เทพธิดา

  รหัสสินค้า A2244
  บวบหอมคัดพิเศษ เทพธิดา
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  Թ§