LINE it!
 @allkaset

 • แมลงหวี่ขาว (White fly)


  แมลงหวี่ขาว เป็นแมลงประเภทปากดูดขนาดเล็ก มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใต้ใบพืช ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีปาก 1 คู่ ปกคลุมด้วยฝุ่นขาว ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเรียงติดกัน ไข่มีสีเหลืองอ่อน เรียวยาว ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายรูปไข่สีเหลืองปนเขียว แบนราบติดกับผิวใบ มีสีเหลืองอมเขียวใสมองเห็นส่วนต่างๆภายใน เคลื่อนไหวเมื่อถูกรบกวน แมลงหวี่ขาวตัวเต็มวัยมีอายุได้นาน 10-24 วันและสามารถวางไข่ได้ 66-300 ฟอง ตัวอ่อนวัยแรกมีอายุ 2-3 วันเป็นระยะที่เคลื่อนที่ได้ มักหลบดูดกินอยู่ใต้ใบ มีลําตัวค่อนข้างแบน หลังจากลอกคราบจะเป็นวัยที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ ในระยะ 2 และ 3 ใช้เวลาแต่ละระยะ 2-3 วันมีการสร้างไขรอบๆ ตัวเพื่อให้จับยึดกับผิวใบได้ดีขึ้นเพราะไม่มีการเคลื่อนย้ายที่ เมื่อเป็นระยะที่ 4 จะมีการเปลี่ยนแปลง ภายในเป็นระยะที่มีตาแดงบางทีเรียกว่าระยะดักแด้โดยไม่มีการลอกคราบ ลักษณะลําตัวหนานูนขึ้นกว่าระยะ 2-3และมีสีออกเหลืองๆ ใช้เวลาพัฒนาตัวเอง 5-6 วัน ก่อนออกมาเป็นตัวเต็มวัยต่อไป

  ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว ตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว  แมลงหวี่ขาวยาสูบ วางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช ก้าน ไข่จะติดกับเนื้อเยื่อของพืช รูปร่างยาวรีสีเหลืองอ่อน ไข่มีขนาด 0.1-0.3 มม. ตัวอ่อนมีลักษณะแบนราบติดกับผิวใบ ลอกคราบ 3 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 11-18 วัน ดักแด้มีขนาด 0.6-0.8 มม. ระยะดักแด้5-7 วัน ตัวเต็มวัยจะออกจากดักแด้ตรงรอยแตกที่ส่วนอก เพศเมียวางไข่ได้สูงสุดมากกว่าร้อยฟอง ตัวเต็มวัยมีอายุ2-11 วัน สืบพันธุ์แบบ parthenogenesis (การออกลูกเป็นตัวโดยไม่มีการผสมพันธุ์)
  แมลงหวี่ขาวใยเกลียว ตัวเต็มวัย (มีความยาว 2 มิลลิเมตร) วางไข่เป็นรูปวงกลมบนพื้นผิวของพืช ระยะไข่ใช้เวลา 7 วัน ระยะตัวอ่อนมี 4 ระยะใช้เวลา 30 วัน ตัวอ่อนระยะที่ 1 จะแขวนอยู่บนใบพืช ตัวอ่อนระยะอื่นจะไม่เคลื่อนไหว

  ลักษณะการเข้าทำลายและความเสียหายที่เกิดกับพืช


  แมลงหวี่ขาวสามารถเข้าทําลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอดอ่อนของพืช การทําลายของตัวอ่อนทําให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบพืช ใบพืชหงิกงอขอบใบม้วนลงด้านล่าง ต้นแคระแกร็น และเหี่ยว หากพบทําลายในปริมาณมากอาจทําให้พืชตายได้นอกจากนี้ยังเป็นแมลงพาหะนําเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่างในพืชต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผลผลิตลดลง
  สำหรับประเทศไทยมีรายงานการสำรวจพบแมลงหวี่ขาวที่เป็นศัตรูพืชสำคัญและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 50 ชนิด โดยแมลงหวี่ขาวที่เป็นศัตรูพืชสำคัญคือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ และแมลงหวี่ขาวโรงเรือน มักพบระบาดและสร้างความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น พริก มะเขือ กระเจี๊ยบเขียว มันเทศ พืชตระกูลกะหล่ำ ถั่วต่างๆ ยาสูบ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง และฝ้าย เป็นต้น

  แมลงหวี่ขาวเข้าทำลาย ดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบพืช

  มันสำปะหลัง
  เผือก
  หม่อน
  ชบา

  แมลงหวี่ขาวดูดกินน้ำเลี้ยงและเป็นพาหะถ่ายทอดเชื้อไวรัสสู่ต้นพืช

  แตงกวา
  กระเจี๊ยบเขียว
  พริก
  มะเขือ

  การป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาว

  1. การจัดการแปลงปลูกพืช : หากพบแมลงหวี่ขาวใต้ใบพืชจำนวนมาก ให้ตัด-เก็บส่วนของพืชเผาทำลาย เพื่อป้องกันการระบาด หรือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้เก็บเศษซากพืชออกนอกแปลงปลูก และทำความสะอาดแปลงปลูกและพื้นที่รอบๆ


  2. การใช้วิธีกลล่อและดักแมลง : การใช้กับดักกาวเหนียว (Sticky trap) โดยอาศัยพฤติกรรมของแมลง ซึ่งชอบบินเข้าหาวัตถุสีเหลือง การติดกับดักกาวเหนียวนอกจากสามารถลดจำนวนแมลงได้ระดับหนึ่งแล้ว ยังสามารถใช้ในการตัดสินใจในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงต่อไป

  3. การควบคุมโดยชีววิธี : การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana) เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงเข้าทำลายแมลงในสภาพความชื้นที่เหมาะสม เส้นใยจะเข้าตามช่องว่างของแมลง เจริญเติบโตโดยใช้เนื้อเยื่อของแมลงเป็นอาหาร จนแมลงตาย จากนั้นจะสร้างเส้นใยและสปอร์สีขาวปกคลุมตัวแมลง

  4. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาว : หากพบแมลงหวี่ขาวอยู่ในระดับเศรษฐกิจหรือพบจำนวนมาก หรือเกิดการระบาด ควรพ่นสารกลุ่มออกฤทธิ์ที่แนะนำให้ใช้สำหรับป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวโดยเฉพาะ
  ***ควรพ่นสารจากกลุ่มที่ออกฤทธิ์น้อยก่อน และ/หรือสลับกับกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์เพิ่มขึ้น เช่น พ่นสารกลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์แบบสัมผัสก่อนพ่นสารกลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์แบบดูดซึม เป็นต้น และควรใช้สารเคมีตามอัตราที่แนะนำ

  ตัวอย่างสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาว

  คะน้ายอด ยอดฟ้า

  รหัสสินค้า A681
  คะน้ายอด ยอดฟ้า
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-08-01

  5.00 ฿

  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง

  รหัสสินค้า A682
  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  3.00 ฿

  เมล็ด ผักโขม ไวท์ลีฟ 93

  รหัสสินค้า A6034
  เมล็ด ผักโขม ไวท์ลีฟ 93
  6,200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-08-01

  9.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงกลม

  รหัสสินค้า A5749
  เมล็ดมะเขือม่วงกลม
  175 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-08-01

  5.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน ไผ่เงิน

  รหัสสินค้า A6481
  เมล็ดผักบุ้งจีน ไผ่เงิน
  300 เมล็ด ความงอก 82%
  หมดอายุ 2021-07-01

  3.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตาไทซุง 13

  รหัสสินค้า A801
  เมล็ดถั่วลันเตาไทซุง 13
  40 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  5.00 ฿

  เมล็ด ฟักทอง ทองแท้

  รหัสสินค้า A6153
  เมล็ด ฟักทอง ทองแท้
  3 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  9.00 ฿

  มะเขือเปราะ(เจ้าพระยา)

  รหัสสินค้า A4875
  มะเขือเปราะ(เจ้าพระยา)
  880 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-08-01

  3.00 ฿

  เมล็ดมะเขือจานขาว

  รหัสสินค้า A414
  เมล็ดมะเขือจานขาว
  260 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-08-01

  5.00 ฿

  ผักสลัด กรีนโอ๊คพลัส

  รหัสสินค้า A5074
  ผักสลัด กรีนโอ๊คพลัส
  40 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2021-06-01

  20.00 ฿

  มะระขี้นก เมโทร 55

  รหัสสินค้า A34
  มะระขี้นก เมโทร 55
  10 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-08-01

  5.00 ฿

  ข้าวโพดแปดแถวกบินทร์

  รหัสสินค้า A2116
  ข้าวโพดแปดแถวกบินทร์
  80 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-08-01

  1.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง ไร้หนาม

  รหัสสินค้า A4888
  เมล็ดมะเขือพวง ไร้หนาม
  80 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-08-01

  6.00 ฿

  ถั่วลิสง ถั่วดินกบินทร์

  รหัสสินค้า A4469
  ถั่วลิสง ถั่วดินกบินทร์
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-08-01

  6.00 ฿

  บวบเหลี่ยม แบล็กกรีน

  รหัสสินค้า A360
  บวบเหลี่ยม แบล็กกรีน
  27 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  5.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A3550
  กระเจี๊ยบแดง
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-08-01

  3.00 ฿

  ถั่วฝักยาวคลองขวาง

  รหัสสินค้า A748
  ถั่วฝักยาวคลองขวาง
  ถั่วฝักยาวคลองขวาง
  หมดอายุ 2021-08-01

  4.00 ฿

  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร

  รหัสสินค้า A3268
  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  5.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบเพชร

  รหัสสินค้า A1428
  มะเขือเปราะ คางกบเพชร
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  5.00 ฿

  ผักกาดหัว(ลูกผสม)ภูหลวง

  รหัสสินค้า A4815
  ผักกาดหัว(ลูกผสม)ภูหลวง
  4 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  8.00 ฿

  ผักเสี้ยน

  รหัสสินค้า A1640
  ผักเสี้ยน
  9,000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-08-01

  19.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว ทูโทน

  รหัสสินค้า A1905
  ข้าวโพดข้าวเหนียว ทูโทน
  90 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-08-01

  2.00 ฿

  มะเขือยาวม่วงสั้น

  รหัสสินค้า A714
  มะเขือยาวม่วงสั้น
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  5.00 ฿

  แตงโม ผิวเหลืองเบอร์1

  รหัสสินค้า A3494
  แตงโม ผิวเหลืองเบอร์1
  5 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-08-01

  3.00 ฿

  ข้าวโพดขาวม่วงบิ๊กเพอร์

  รหัสสินค้า A1452
  ข้าวโพดขาวม่วงบิ๊กเพอร์
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-08-01

  5.00 ฿

  กวางตุ้งดอกร่มฉัตร

  รหัสสินค้า A684
  กวางตุ้งดอกร่มฉัตร
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-08-01

  3.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ลูกกบ

  รหัสสินค้า A6079
  เมล็ดมะเขือเปราะ ลูกกบ
  240 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-08-01

  9.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง (A)

  รหัสสินค้า A1877
  เมล็ดฟักทอง (A)
  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-08-01

  4.00 ฿

  ฟักทองสควอสพันธุ์โอซากิ

  รหัสสินค้า A6300
  ฟักทองสควอสพันธุ์โอซากิ
  6 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  ผักคะน้า(ยอด) บิ๊ก 456

  รหัสสินค้า A1564
  ผักคะน้า(ยอด) บิ๊ก 456
  500 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  ผักกาดเขียว (ชุ่นฉ่าย)

  รหัสสินค้า A3105
  ผักกาดเขียว (ชุ่นฉ่าย)
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  ข้าวโพดข้าวเหนียวแปดแถว

  รหัสสินค้า A1907
  ข้าวโพดข้าวเหนียวแปดแถว
  80 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-08-01

  1.00 ฿

  แตงโมลายลูกผสม บิ๊กจิน

  รหัสสินค้า A4812
  แตงโมลายลูกผสม บิ๊กจิน
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-08-01

  5.00 ฿

  มะละกอ แขกดำ

  รหัสสินค้า A7038
  มะละกอ แขกดำ
  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-08-01

  19.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ซูเปอร์แบล็ค

  รหัสสินค้า A5762
  บวบเหลี่ยม ซูเปอร์แบล็ค
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-08-01

  9.00 ฿

  เมล็ด พริก สันทราย 1

  รหัสสินค้า A6107
  เมล็ด พริก สันทราย 1
  55 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-08-01

  9.00 ฿

  มะเขือเปราะ เขียวบอลลูน

  รหัสสินค้า A3772
  มะเขือเปราะ เขียวบอลลูน
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-08-01

  9.00 ฿

  แตงโม บิ๊กเรด

  รหัสสินค้า A3128
  แตงโม บิ๊กเรด
  1 กรัม ความงอก 98%
  หมดอายุ 2021-08-01

  5.00 ฿

  แตงไทยลูกยาวซองใหญ่

  รหัสสินค้า A668
  แตงไทยลูกยาวซองใหญ่
  600 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  19.00 ฿

  เมล็ด แฟง ไทปิง 1279

  รหัสสินค้า A6118
  เมล็ด แฟง ไทปิง 1279
  12 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  9.00 ฿

  ไควาเระ

  รหัสสินค้า A707
  ไควาเระ
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-08-01

  3.00 ฿

  เมล็ดโต้วเหมี่ยว 01

  รหัสสินค้า A283
  เมล็ดโต้วเหมี่ยว 01
  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  2.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งนิวเบิร์ก

  รหัสสินค้า A793
  ผักกาดกวางตุ้งนิวเบิร์ก
  4,400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  เมล็ดแคนตาลูปศรีทอง1382

  รหัสสินค้า A809
  เมล็ดแคนตาลูปศรีทอง1382
  5 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  เมล็ดข้าวโพดพันธ์ุสำลี

  รหัสสินค้า A1383
  เมล็ดข้าวโพดพันธ์ุสำลี
  90 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-08-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 42 ชิ้น)

  มะเขือเปราะ จานม่วง

  รหัสสินค้า A2158
  มะเขือเปราะ จานม่วง
  950 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-09-01

  1.00 ฿

  บวบหอมคัดพิเศษ เทพธิดา

  รหัสสินค้า A2244
  บวบหอมคัดพิเศษ เทพธิดา
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-08-01

  9.00 ฿

  กรีนคอส ออร์แกนิค

  รหัสสินค้า A6638
  กรีนคอส ออร์แกนิค
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 55 ชิ้น)

  เรดโอ๊ค ออร์แกนิค

  รหัสสินค้า A6562
  เรดโอ๊ค ออร์แกนิค
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม เลกาซี่

  รหัสสินค้า A3258
  เมล็ดบวบหอม เลกาซี่
  25 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 ฿

  ข้าวโพด เทียนขาว

  รหัสสินค้า A3843
  ข้าวโพด เทียนขาว
  85 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  ข้าวโพดF1 บิ๊กไวท์ 852

  รหัสสินค้า A3959
  ข้าวโพดF1 บิ๊กไวท์ 852
  80 เมล็ด ความงอก93%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 ฿

  ผักกวางตุ้งต้นน่านเจ้า

  รหัสสินค้า A4173
  ผักกวางตุ้งต้นน่านเจ้า
  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  ทานตะวัน ทั่วทิศกินยอด

  รหัสสินค้า A4459
  ทานตะวัน ทั่วทิศกินยอด
  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  1.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ถั่วนิโกรดก

  รหัสสินค้า A4706
  ถั่วฝักยาว ถั่วนิโกรดก
  25 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 102 ชิ้น)

  ข้าวโพดบิ๊กข้าวเหนียวดำ

  รหัสสินค้า A4754
  ข้าวโพดบิ๊กข้าวเหนียวดำ
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 33 ชิ้น)

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  รหัสสินค้า A4756
  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง
  130 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 292 ชิ้น)

  ผักกาดหอม เรดบูลล์

  รหัสสินค้า A4861
  ผักกาดหอม เรดบูลล์
  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-07-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  ต้นกระเทียม ศรีโทน

  รหัสสินค้า A5411
  ต้นกระเทียม ศรีโทน
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 32 ชิ้น)

  แตงร้านลูกผสม อปาเช่

  รหัสสินค้า A5776
  แตงร้านลูกผสม อปาเช่
  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 0000-00-00

  9.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม

  รหัสสินค้า A5919
  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม
  60 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-07-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  เมล็ด ข้าวโพด ไวท์ เพิร

  รหัสสินค้า A5974
  เมล็ด ข้าวโพด ไวท์ เพิร
  45 เมล็ด ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-07-01

  1.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง ฟูลเนส

  รหัสสินค้า A6073
  เมล็ดมะเขือม่วง ฟูลเนส
  110 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 0000-00-00

  แจกฟรี (เหลืออีก 46 ชิ้น)

  เมล็ดแตงโม เพทาย

  รหัสสินค้า A6255
  เมล็ดแตงโม เพทาย
  30 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 25 ชิ้น)

  มะเขือพวงไร้หนามพวงร้อย

  รหัสสินค้า A6298
  มะเขือพวงไร้หนามพวงร้อย
  0.5 กรัม ความงอก 60 %
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 13 ชิ้น)

  เมล็ดบวบหอม

  รหัสสินค้า A3562
  เมล็ดบวบหอม
  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  เมล็ดคะน้ายอดซองใหญ่

  รหัสสินค้า A4644
  เมล็ดคะน้ายอดซองใหญ่
  40 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ถั่วเส้น

  รหัสสินค้า A3555
  ถั่วฝักยาว ถั่วเส้น
  30 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  เมล็ดแคนตาลูป ซันเดย์

  รหัสสินค้า A3518
  เมล็ดแคนตาลูป ซันเดย์
  250 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  ถั่วลันเตาหวาน

  รหัสสินค้า A4668
  ถั่วลันเตาหวาน
  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 121 ชิ้น)

  เมล็ดแตงโมดำ

  รหัสสินค้า A672
  เมล็ดแตงโมดำ
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์เมขลา

  รหัสสินค้า A3539
  แตงไทย พันธุ์เมขลา
  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-09-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 8 ชิ้น)

  กวางตุ้ง เขียวใบหยก

  รหัสสินค้า A2529
  กวางตุ้ง เขียวใบหยก
  60 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  แตงโมลูกผสม เวรี่แบล็ค

  รหัสสินค้า A1636
  แตงโมลูกผสม เวรี่แบล็ค
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  แจกฟรี (เหลืออีก 14 ชิ้น)

  ผักกาดหัว SA2

  รหัสสินค้า A3107
  ผักกาดหัว SA2
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 0000-00-00

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  ข้าวโพดเทียนเหลือง

  รหัสสินค้า A557
  ข้าวโพดเทียนเหลือง
  15 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 0000-00-00

  3.00 ฿

  กวางตุ้งดอกต้นเขียว

  รหัสสินค้า A5280
  กวางตุ้งดอกต้นเขียว
  19000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  เมล็ดขาวปลี พันธุ์เบา

  รหัสสินค้า A5327
  เมล็ดขาวปลี พันธุ์เบา
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 ฿

  เมล็ดเขียวปลีซองใหญ่

  รหัสสินค้า A5329
  เมล็ดเขียวปลีซองใหญ่
  15000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 0000-00-00

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  เมล็ดข้าวโพดแปดแถว

  รหัสสินค้า A5331
  เมล็ดข้าวโพดแปดแถว
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 2 ชิ้น)

  เมล็ดผักกาดหอม

  รหัสสินค้า A5361
  เมล็ดผักกาดหอม
  12 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาวซองใหญ่

  รหัสสินค้า A5366
  เมล็ดมะเขือยาวซองใหญ่
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)


  แมลงหวี่ขาว( 4 รายการ )

  หัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย

  รหัสสินค้า A3824
  หัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย
  เป็นผงหนัก 30 กรัม
  ผลิต 2021-03-01

  129.00 - 179.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  รหัสสินค้า A187
  สตาร์เกิล จี
  ไดโนทีฟูแรน
  หมดอายุ 2024-3-15

  อิมิดาโกลด์ 70

  รหัสสินค้า A1
  อิมิดาโกลด์ 70
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต

  อิมิดาโกลด์70

  รหัสสินค้า A4638
  อิมิดาโกลด์70
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต --

  20,999.00 - 21,999.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม