LINE it!
 @allkaset

 • การปลูกมะเขือเปราะ

  การเพาะกล้า
            นำส่วนผสม คือ ดินที่ร่อนแล้ว 1 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน และทรายหรือขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันแล้วนำมาใส่ถาดหลุม หลุมละ 1 เมล็ด รดน้ำเช้าและเย็น

  การปลูก
            1. การเตรียมดิน ทำการไถดินลึก 30-40 เซนติเมตร ตากดินนาน 7 วัน แล้วทำการย่อยดิน พร้อมกับการหว่านปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมกับปุ๋ยคอก 2 ตันต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทำการยกร่องสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร
            2. ระยะของการปลูก ระหว่างต้นห่าง 70-80 เซนติเมตรระหว่างแถวห่าง 90-100 เซนติเมตร


            3. การปลูก นำกล้ามะเขืออายุ 35 วัน หรือมีใบจริง 3-4 ใบมาปลูกในหลุม ที่กำหนด กลบดินและรดน้ำ ก่อนการปลูกควรรองก้นหลุมด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า

  การดูแลรักษา
            1. การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ หลังการย้ายต้นกล้าควรให้น้ำ เช้า-เย็น เมื่อต้นกล้าฟื้นตัวได้แล้ว จึงรดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง
            2. การใส่ปุ๋ย หลังการย้ายกล้าประมาณ 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เมื่อมะเขือเริ่มออกให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 8-24-24 อัตรา50-100 กิโลกรัมต่อไร่โดยทยอยแบ่งใส่ทุก 2 เดือน

  การเก็บเกี่ยว
            หลังดอกบาน 7-10 วัน จะสามารถเก็บผลผลิตได้ โดยการเก็บผลที่มีขนาดเหมาะสม ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป โดยการเก็บเกี่ยวให้มีขั้วติดมาด้วย มะเขือเปราะจะให้ผลผลิตประมาณ 8,000-12,000 กิโลกรัมต่อไร