LINE it!
 @allkaset

 • เมล็ดพันธุ์ผัก

  ประเภทของเมล็ดพันธุ์ผัก

  ประเภทของเมล็ดพันธุ์ผักแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ

  1. พันธุ์ผสมเปิด หรือ ที่เรียกว่า โอ.พี. (O.P.) ที่ย่อมาจากคำว่า Open pollinated variety ความหมายของมันก็คือ เป็นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้ ที่มีพันธุ์กรรมคงที่ ไม่มีการแปรปรวนทางพันธุกรรมเกิดขึ้น หากมีการนำเมล็ดที่ได้จากการเพาะปลูกในรุ่นถัดๆกันไปทำการเพาะปลูกขยายพันธุ์ ก็จะได้ต้นที่มีลักษณะที่เหมือนต้นเดิมทุกประการ ทั้งรูปทรง โครงสร้าง และผลผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า เมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ถ้าเป็นผักให้ลูกจะมีผลผลิตต่อต้นที่น้อย
  2. ส่วนเมล็ดพันธุ์ F1-hybrid variety คือพันธุ์ที่เป็นลูกช่วงแรกที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ที่มีพื้นฐานทางพันธุ์กรรมแตกต่างกัน เมล็ดพันธุ์ลูกผสม จะให้ผลผลิตที่มากกว่า ต้านทานโลกและแมลง ผลที่ได้ออกมาจะมีผลที่มีคุณภาพสูงกว่าพันเปิด เมล็กพันธุ์ลูกผสมไม่สามารถเก็บไปใช้ปลูกซ้ำได้ เนื่องจากอาจมีการกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ถดถอยได้ เมล็ดพันธุ์ลูกผสมเป็นการพันฒนาสายพันธุ์ไม่ใช่การตัดแต่งพันธุกรรม เช่น แตงกวา แตงร้าน ฝักทอง แตงโม พริก ฯลฯ

  ความแตกต่างระห่าวงพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสม

  - ราคาเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง

  - ความสม่ำเสมอของพันธุ์ พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง

  - ผลผลิตต่อต้น พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง-สูงมาก

  - ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง

  ประเภทของเมล็ด

  1.เมล็ดแบบไม่เคลือบ (Raw seed)

  เมล็ดประเภทนี้จะผ่านการลดความชื้น และทำความสะอาดมาแล้ว ในบางครั้งเมล็ดแบบนี้จะมีการคลุกสารเพื่อช่วยให้มีความต้านทานต่อเชื้อโรคในระยะแรกของการงอกเป็นต้นกล้า ถ้าเลือกใช้เมล็ดแบบนี้ก็ควรถามผู้ขายว่ามีการคลุกสารป้องกันเชื้อโรคมาให้ด้วยหรือไม่ ถ้ามี หลังจากที่เราเพาะเมล็ดเสร็จแล้วก็ควรล้างมือให้สะอาด เมล็ดประเภทนี้อายุเก็บรักษาจะนานกว่าเมล็ดแบบเคลือบ แต่เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

  2.เมล็ดแบบเคลือบ

  มี 2 ลักษณะ คือ เมล็ดเคลือบแป้ง เราเรียก Pelleted seed เก็บได้นาน 1-3 ปี ส่วนมากจะเป็นพวกเมล็ดไม้ดอก และเมล็ดแบบเคลือบ จะเรียกว่า Primed seed ซึ่งเมล็ดจะถูกกระตุ้นให้เกิดการงอกก่อน แล้วจึงนำมาทำการเคลือบแป้ง (Pelleted seed) อีกที ซึ่งจากการที่กระตุ้นให้เมล็ดงอกก่อน ทำให้เมล็ดพันธุ์แบบนี้มีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งถ้าเลือกซื้อมาใช้ควรใช้ให้หมดโดยเร็ว ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป สำหรับข้อดีของการใช้เมล็ดแบบเคลือบก็คือ สะดวกในการเพาะอัตราการงอกสม่ำเสมอ และ % ความงอกสูง แต่ราคาก็จะสูงกว่าเมล็ดแบบไม่เคลือบ

  การเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี

  1.สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง กรวด ทราย เศษผัก หรือเมล็ดพืชอื่น

  2.ตรงตามพันธุ์ เป็นเมล็ดที่ไม่กลายพันธุ์ เช่นตระกูลของมันมีผลสีเขียวอมชมพู เมื่อนำมาปลูกผลก็เป็นสีเขียวอมชมพู ตรงตามพันธุ์เดิม

  3.ไม่มีโรคและแมลง เมล็ดพันธุ์บางชนิดอาจมีโรคหรือแมลงติดมากับเมล็ด เมื่อนำไปเพาะเชื้อโรคในเมล็ดอาจจะแพร่ไปได้ เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเป็น เมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคและแมลงมาแล้ว

  4.มาจากตระกูลที่ดี หมายถึงเมล็ดพันธุ์ที่มาจากตระกูลที่มีผลดกดี มีขนาดและรูปร่างดี มีสี มีน้ำหนัก และรสดี

  5.มีความสามารถในการงอกสูง หมายถึงเมล็ดที่มีความสามารถใน การงอกเจริญเติบโต มีอาหารที่จะเลี้ยงลำต้นจนเจริญเติบโตได้

  6.ทนทานต่อโรคและแมลง

  การทดสอบความงอกของเมล็ดผัก

  ในการปลูกพืชผักมีปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรประสบอยู่เสมอ ๆ นั่นคือ ปัญหาคุณภาพความงอกของเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรไม่มีโอกาสแน่ใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ พืชผักที่ซื้อหามาปลูกในแต่ละครั้งนั้นจะงอกได้มากน้อยเพียงใด หากเมล็ดพืชผักที่ปลูกลงไปแล้วมีปริมาณการงอกต่ำหรือมีเมล็ดพันธุ์อื่นปะปนอยู่มาก เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงไปในแต่ละครั้งรวมทั้งเสียเวลาของฤดูปลูกในแต่ละครั้งไปอย่างน่าเสียดาย หรือบางทีเกษตรอาจจะต้องลงทุนเพิ่มเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นเพื่อปลูกแซมลงไปให้เต็มพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้แล้ว

  ดังนั้น ก่อนการปลูกพืชผักแต่ละครั้งเกษตรกรควรจะให้ความสำคัญในการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์พืชผักด้วยวิธีง่าย ๆ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความงอกของเมล็ดพันธุนั้น ๆ และหากได้ทดสอบเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมาปลูกได้ก็จะทำให้มีการตัดสินใจเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ดี ไม่ต้องเสี่ยงลงทุนลงแรง และเสียเวลาไปโดยได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า

  มีวิธีทดลองที่ทำได้เองแบบง่าย ๆ อยู่ 3 วิธีคือ

  1.เอาเมล็ดพันธุผักใส่ภาชนะ จะเป็นแก้วน้ำ ขันน้ำ หรือจานก็ได้ แล้วใส่นํ้าลงไป เมล็ดที่เสียจะลอยนํ้า ส่วนเมล็ดที่ดีจะจมนํ้า หากสังเกตเห็นว่ามีเมล็ดที่ลอยน้ำมากแสดงว่ามีเมล็ดเสียมากไม่ควรซื้อมาปลูก

  2.ใช้กระดาษฟางหรือกระดาษซับตัดให้พอดีกับจาน วางไว้ก้นจาน ใส่นํ้าพอชุ่มนับเมล็ดใส่ลงไป 100 เมล็ด แล้วเอากระดาษฟางหรือกระดาษซับปิดไว้อีกที เทนํ้าใส่ให้ชุ่มภายในเวลา 1 -3 วัน เมล็ดจะงอก นับเมล็ดที่งอกดู ถ้าเมล็ดงอก 70-80 % ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าเมล็ดงอก 90 % ขึ้นไปใช้ได้ดี แต่ถ้าต่ำกว่า 60 % ลงมาไม่ควรจะซื้อหามาปลูก

  3.เอาทรายใส่ในจานสังกะสีให้เต็มก้นจานนับเมล็ดผักใส่ลงไป 100 เมล็ด หยอดน้ำพอให้ชุ่ม เอาจานอีกใบครอบไว้ หยอดน้ำให้ชุ่มทุกวัน ภายใน 3 วัน เมล็ดจะงอกนับดูเหมือนวิธีที่ 2

  ข้อควรระวัง

  1.ควรรดนํ้าให้ชุ่มอยู่เสมอ และต้องวางไว้ในที่ปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้ดี เมล็ดที่ทดลองความงอกควรจะเป็นตัวแทนของเมล็ดทั้งหมด ไม่ควรเลือกเมล็ดเอา มาทดลอง เพราะจะทำให้ได้ผลการทดลองไม่ตรงตามความเป็นจริง

  2.เมล็ดที่ทดลองความงอกได้ดี แต่เมื่อนำไปปลูกในแปลงปลูกจริงแล้ว เมล็ดกลับไม่ค่อยงอกนั้นอาจจะเป็นเพราะสภาพดินไม่เหมาะสม ในดินที่มีความเป็น กรด-ด่างมากเกินไป ดินขาดธาตุอาหารและความชุ่มชื้นไม่เพียงพอ เกษตรกรจะต้องพิจารณาและแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

  เมล็ดพันธุ์ผัก( 4636 รายการ )

  เมล็ดยี่หร่า(ใบรา)

  รหัสสินค้า A4669
  เมล็ดยี่หร่า(ใบรา)
  0.02 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-04-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีนไผ่งามเบอร์ 9

  รหัสสินค้า A2363
  ผักบุ้งจีนไผ่งามเบอร์ 9
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  9.00 - 11.00 ฿

  กุยช่าย

  รหัสสินค้า A428
  กุยช่าย
  เจียไต๋ ตราเครื่องบิน
  ไม่ระบุ

  8.00 - 13.00 ฿

  เรดคอส ชิมารอน

  รหัสสินค้า A7374
  เรดคอส ชิมารอน
  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  14.00 - 16.00 ฿

  ต้นแคทนิป (สมุนไพรแมว)

  รหัสสินค้า A4786
  ต้นแคทนิป (สมุนไพรแมว)
  0.1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-01-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ด ผักโขม ต้นขาว TA0

  รหัสสินค้า A5986
  เมล็ด ผักโขม ต้นขาว TA0
  5,920 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-01-01

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักโขมแก้ว ก้านขาว

  รหัสสินค้า A7384
  ผักโขมแก้ว ก้านขาว
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชี พันธ์ุประกายเพชร

  รหัสสินค้า A2062
  ผักชี พันธ์ุประกายเพชร
  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A420
  เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง
  2800 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  รหัสสินค้า A168
  ผักโขมก้านแดง
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ทานตะวัน บิ๊กทองสว่าง

  รหัสสินค้า A7437
  ทานตะวัน บิ๊กทองสว่าง
  4 กรัม ความงอก75%
  หมดอายุ 2022-09-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักสลัด บิ๊ก กรีนโอ๊ค

  รหัสสินค้า A5040
  ผักสลัด บิ๊ก กรีนโอ๊ค
  0.5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-02-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดเรดโบว์

  รหัสสินค้า A2924
  เมล็ดเรดโบว์
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  18.00 - 20.00 ฿

  คะน้า บลูเคล

  รหัสสินค้า A7404
  คะน้า บลูเคล
  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  14.00 - 16.00 ฿

  เมล็ด แคนตาลูป ซินเจียง

  รหัสสินค้า A6230
  เมล็ด แคนตาลูป ซินเจียง
  6 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งนา

  รหัสสินค้า A3488
  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งนา
  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ มะเขือยาว

  รหัสสินค้า A424
  เมล็ดพันธุ์ มะเขือยาว
  200 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยอ่อน

  รหัสสินค้า A3252
  เมล็ดแตงไทยอ่อน
  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว ลำน้ำชี

  รหัสสินค้า A483
  เมล็ดถั่วฝักยาว ลำน้ำชี
  100 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 0000-00-00

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งแก้ว

  รหัสสินค้า A3871
  เมล็ดผักบุ้งแก้ว
  200 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง

  รหัสสินค้า A4746
  เมล็ดกะเพราแดง
  2000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-04-01

  10.00 - 12.00 ฿

  แมงลัก

  รหัสสินค้า A7279
  แมงลัก
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดฟักทองซันไลท์ F1

  รหัสสินค้า A7154
  เมล็ดฟักทองซันไลท์ F1
  10 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2023-01-01

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์เปเปอร์มิ้น

  รหัสสินค้า A572
  เมล็ดพันธุ์เปเปอร์มิ้น
  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 0000-00-00

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ มะระขี้นก

  รหัสสินค้า A244
  เมล็ดพันธุ์ มะระขี้นก
  10 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  กะหล่ำปลี ตราเจี๋ยไต๋

  รหัสสินค้า A3733
  กะหล่ำปลี ตราเจี๋ยไต๋
  40 เมล็ด ความงอก 90 %
  ผลิต 0000-00-00

  22.00 - 25.00 ฿

  เบบี้แครอทพันธุ์นิวเจ็น

  รหัสสินค้า A4735
  เบบี้แครอทพันธุ์นิวเจ็น
  1 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2023-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขก เมล็ดขาว

  รหัสสินค้า A4961
  เมล็ดถั่วแขก เมล็ดขาว
  20 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกม่วง

  รหัสสินค้า A4711
  เมล็ดถั่วแขกม่วง
  12 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  กระเจี๊ยบเขียว ฝักแดง

  รหัสสินค้า A4741
  กระเจี๊ยบเขียว ฝักแดง
  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  10.00 - 12.00 ฿

  กระเจี๊ยบเขียวควีนสตาร์

  รหัสสินค้า A2656
  กระเจี๊ยบเขียวควีนสตาร์
  120 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-11-01

  24.00 - 27.00 ฿

  ถั่วฝักยาว เมล็ดขาว

  รหัสสินค้า A5257
  ถั่วฝักยาว เมล็ดขาว
  45 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ถั่วฝักยาวม่วง โกเมนท์

  รหัสสินค้า A5483
  ถั่วฝักยาวม่วง โกเมนท์
  100 เมล็ด ความงอก 86%
  หมดอายุ 2022-1-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดคะน้าเห็ดหอม

  รหัสสินค้า A3410
  เมล็ดคะน้าเห็ดหอม
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  แรดิชิโอ(ทรงรี)

  รหัสสินค้า A5362
  แรดิชิโอ(ทรงรี)
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-05-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแครอทแดง

  รหัสสินค้า A4737
  เมล็ดแครอทแดง
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว แรดิชเชอร์รี่

  รหัสสินค้า A2003
  ผักกาดหัว แรดิชเชอร์รี่
  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A252
  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้
  2140 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-01-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดขาว(ใหญ่)

  รหัสสินค้า A1955
  ผักกาดขาว(ใหญ่)
  3,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว

  รหัสสินค้า A403
  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว
  3900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  บีท สวิสชาร์ดมิกซ์สตาร์

  รหัสสินค้า A345
  บีท สวิสชาร์ดมิกซ์สตาร์
  50 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-08-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เบบี้บร๊อคโคลี่

  รหัสสินค้า A3946
  เบบี้บร๊อคโคลี่
  10 เมล็ด ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-10-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดคะน้าฮ่องกง

  รหัสสินค้า A268
  เมล็ดคะน้าฮ่องกง
  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคะน้าฮ่องกง สามก๊ก

  รหัสสินค้า A4723
  เมล็ดคะน้าฮ่องกง สามก๊ก
  2060 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-10-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว ไควาเระ

  รหัสสินค้า A2839
  ผักกาดหัว ไควาเระ
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  65.00 - 99.00 ฿

  ถั่วลันเตา โต๊ะเหมียว

  รหัสสินค้า A4760
  ถั่วลันเตา โต๊ะเหมียว
  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา

  รหัสสินค้า A4825
  เมล็ดถั่วลันเตา
  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาวน้อย เมโทรเบบี

  รหัสสินค้า A3393
  ผักกาดขาวน้อย เมโทรเบบี
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-04-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  รหัสสินค้า A722
  เมล็ดมะระขี้นก
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-11-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งเบบี้ขาว

  รหัสสินค้า A4744
  ผักกาดกวางตุ้งเบบี้ขาว
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-03-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว โรซี่

  รหัสสินค้า A6088
  ผักกาดหัว โรซี่
  85 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-01

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดหญ้าเบอร์มิวด้า

  รหัสสินค้า A5406
  เมล็ดหญ้าเบอร์มิวด้า
  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-06-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงร้านขาว

  รหัสสินค้า A7792
  เมล็ดพันธุ์แตงร้านขาว
  1060 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-05-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านขาว

  รหัสสินค้า A7793
  เมล็ดแตงร้านขาว
  106 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดหอม ใบแดงโรสซี่

  รหัสสินค้า A7376
  ผักกาดหอม ใบแดงโรสซี่
  2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-06-01

  14.00 - 16.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  รหัสสินค้า A4674
  เมล็ดโหระพา
  2 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดเรดโอ๊ค วีนัส

  รหัสสินค้า A353
  เมล็ดเรดโอ๊ค วีนัส
  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-01-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ ผักชี

  รหัสสินค้า A431
  เมล็ดพันธุ์ ผักชี
  1110 เมล๋็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง กลิ่นหอม

  รหัสสินค้า A4747
  เมล็ดกะเพราแดง กลิ่นหอม
  1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-04-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดคะน้าเห็ดหอม

  รหัสสินค้า A399
  เมล็ดคะน้าเห็ดหอม
  500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดขาวปลีพันธุ์เบา

  รหัสสินค้า A391
  เมล็ดขาวปลีพันธุ์เบา
  4270 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกุ้ยฉ่าย แต้จิ๋ว

  รหัสสินค้า A4845
  ผักกุ้ยฉ่าย แต้จิ๋ว
  280 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพริก กะเหรี่ยงสั้น

  รหัสสินค้า A1419
  เมล็ดพริก กะเหรี่ยงสั้น
  120 เมล็ด
  หมดอายุ

  8.00 - 13.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้ ไทนี่

  รหัสสินค้า A3139
  กวางตุ้งฮ่องเต้ ไทนี่
  2100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม