LINE it!
 @allkaset

 • เมล็ดพันธุ์ผัก

  ประเภทของเมล็ดพันธุ์ผัก

  ประเภทของเมล็ดพันธุ์ผักแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ

  1. พันธุ์ผสมเปิด หรือ ที่เรียกว่า โอ.พี. (O.P.) ที่ย่อมาจากคำว่า Open pollinated variety ความหมายของมันก็คือ เป็นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้ ที่มีพันธุ์กรรมคงที่ ไม่มีการแปรปรวนทางพันธุกรรมเกิดขึ้น หากมีการนำเมล็ดที่ได้จากการเพาะปลูกในรุ่นถัดๆกันไปทำการเพาะปลูกขยายพันธุ์ ก็จะได้ต้นที่มีลักษณะที่เหมือนต้นเดิมทุกประการ ทั้งรูปทรง โครงสร้าง และผลผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า เมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ถ้าเป็นผักให้ลูกจะมีผลผลิตต่อต้นที่น้อย
  2. ส่วนเมล็ดพันธุ์ F1-hybrid variety คือพันธุ์ที่เป็นลูกช่วงแรกที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ที่มีพื้นฐานทางพันธุ์กรรมแตกต่างกัน เมล็ดพันธุ์ลูกผสม จะให้ผลผลิตที่มากกว่า ต้านทานโลกและแมลง ผลที่ได้ออกมาจะมีผลที่มีคุณภาพสูงกว่าพันเปิด เมล็กพันธุ์ลูกผสมไม่สามารถเก็บไปใช้ปลูกซ้ำได้ เนื่องจากอาจมีการกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ถดถอยได้ เมล็ดพันธุ์ลูกผสมเป็นการพันฒนาสายพันธุ์ไม่ใช่การตัดแต่งพันธุกรรม เช่น แตงกวา แตงร้าน ฝักทอง แตงโม พริก ฯลฯ

  ความแตกต่างระห่าวงพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสม

  - ราคาเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง

  - ความสม่ำเสมอของพันธุ์ พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง

  - ผลผลิตต่อต้น พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง-สูงมาก

  - ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง

  ประเภทของเมล็ด

  1.เมล็ดแบบไม่เคลือบ (Raw seed)

  เมล็ดประเภทนี้จะผ่านการลดความชื้น และทำความสะอาดมาแล้ว ในบางครั้งเมล็ดแบบนี้จะมีการคลุกสารเพื่อช่วยให้มีความต้านทานต่อเชื้อโรคในระยะแรกของการงอกเป็นต้นกล้า ถ้าเลือกใช้เมล็ดแบบนี้ก็ควรถามผู้ขายว่ามีการคลุกสารป้องกันเชื้อโรคมาให้ด้วยหรือไม่ ถ้ามี หลังจากที่เราเพาะเมล็ดเสร็จแล้วก็ควรล้างมือให้สะอาด เมล็ดประเภทนี้อายุเก็บรักษาจะนานกว่าเมล็ดแบบเคลือบ แต่เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

  2.เมล็ดแบบเคลือบ

  มี 2 ลักษณะ คือ เมล็ดเคลือบแป้ง เราเรียก Pelleted seed เก็บได้นาน 1-3 ปี ส่วนมากจะเป็นพวกเมล็ดไม้ดอก และเมล็ดแบบเคลือบ จะเรียกว่า Primed seed ซึ่งเมล็ดจะถูกกระตุ้นให้เกิดการงอกก่อน แล้วจึงนำมาทำการเคลือบแป้ง (Pelleted seed) อีกที ซึ่งจากการที่กระตุ้นให้เมล็ดงอกก่อน ทำให้เมล็ดพันธุ์แบบนี้มีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งถ้าเลือกซื้อมาใช้ควรใช้ให้หมดโดยเร็ว ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป สำหรับข้อดีของการใช้เมล็ดแบบเคลือบก็คือ สะดวกในการเพาะอัตราการงอกสม่ำเสมอ และ % ความงอกสูง แต่ราคาก็จะสูงกว่าเมล็ดแบบไม่เคลือบ

  การเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี

  1.สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง กรวด ทราย เศษผัก หรือเมล็ดพืชอื่น

  2.ตรงตามพันธุ์ เป็นเมล็ดที่ไม่กลายพันธุ์ เช่นตระกูลของมันมีผลสีเขียวอมชมพู เมื่อนำมาปลูกผลก็เป็นสีเขียวอมชมพู ตรงตามพันธุ์เดิม

  3.ไม่มีโรคและแมลง เมล็ดพันธุ์บางชนิดอาจมีโรคหรือแมลงติดมากับเมล็ด เมื่อนำไปเพาะเชื้อโรคในเมล็ดอาจจะแพร่ไปได้ เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเป็น เมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคและแมลงมาแล้ว

  4.มาจากตระกูลที่ดี หมายถึงเมล็ดพันธุ์ที่มาจากตระกูลที่มีผลดกดี มีขนาดและรูปร่างดี มีสี มีน้ำหนัก และรสดี

  5.มีความสามารถในการงอกสูง หมายถึงเมล็ดที่มีความสามารถใน การงอกเจริญเติบโต มีอาหารที่จะเลี้ยงลำต้นจนเจริญเติบโตได้

  6.ทนทานต่อโรคและแมลง

  การทดสอบความงอกของเมล็ดผัก

  ในการปลูกพืชผักมีปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรประสบอยู่เสมอ ๆ นั่นคือ ปัญหาคุณภาพความงอกของเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรไม่มีโอกาสแน่ใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ พืชผักที่ซื้อหามาปลูกในแต่ละครั้งนั้นจะงอกได้มากน้อยเพียงใด หากเมล็ดพืชผักที่ปลูกลงไปแล้วมีปริมาณการงอกต่ำหรือมีเมล็ดพันธุ์อื่นปะปนอยู่มาก เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงไปในแต่ละครั้งรวมทั้งเสียเวลาของฤดูปลูกในแต่ละครั้งไปอย่างน่าเสียดาย หรือบางทีเกษตรอาจจะต้องลงทุนเพิ่มเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นเพื่อปลูกแซมลงไปให้เต็มพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้แล้ว

  ดังนั้น ก่อนการปลูกพืชผักแต่ละครั้งเกษตรกรควรจะให้ความสำคัญในการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์พืชผักด้วยวิธีง่าย ๆ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความงอกของเมล็ดพันธุนั้น ๆ และหากได้ทดสอบเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมาปลูกได้ก็จะทำให้มีการตัดสินใจเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ดี ไม่ต้องเสี่ยงลงทุนลงแรง และเสียเวลาไปโดยได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า

  มีวิธีทดลองที่ทำได้เองแบบง่าย ๆ อยู่ 3 วิธีคือ

  1.เอาเมล็ดพันธุผักใส่ภาชนะ จะเป็นแก้วน้ำ ขันน้ำ หรือจานก็ได้ แล้วใส่นํ้าลงไป เมล็ดที่เสียจะลอยนํ้า ส่วนเมล็ดที่ดีจะจมนํ้า หากสังเกตเห็นว่ามีเมล็ดที่ลอยน้ำมากแสดงว่ามีเมล็ดเสียมากไม่ควรซื้อมาปลูก

  2.ใช้กระดาษฟางหรือกระดาษซับตัดให้พอดีกับจาน วางไว้ก้นจาน ใส่นํ้าพอชุ่มนับเมล็ดใส่ลงไป 100 เมล็ด แล้วเอากระดาษฟางหรือกระดาษซับปิดไว้อีกที เทนํ้าใส่ให้ชุ่มภายในเวลา 1 -3 วัน เมล็ดจะงอก นับเมล็ดที่งอกดู ถ้าเมล็ดงอก 70-80 % ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าเมล็ดงอก 90 % ขึ้นไปใช้ได้ดี แต่ถ้าต่ำกว่า 60 % ลงมาไม่ควรจะซื้อหามาปลูก

  3.เอาทรายใส่ในจานสังกะสีให้เต็มก้นจานนับเมล็ดผักใส่ลงไป 100 เมล็ด หยอดน้ำพอให้ชุ่ม เอาจานอีกใบครอบไว้ หยอดน้ำให้ชุ่มทุกวัน ภายใน 3 วัน เมล็ดจะงอกนับดูเหมือนวิธีที่ 2

  ข้อควรระวัง

  1.ควรรดนํ้าให้ชุ่มอยู่เสมอ และต้องวางไว้ในที่ปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้ดี เมล็ดที่ทดลองความงอกควรจะเป็นตัวแทนของเมล็ดทั้งหมด ไม่ควรเลือกเมล็ดเอา มาทดลอง เพราะจะทำให้ได้ผลการทดลองไม่ตรงตามความเป็นจริง

  2.เมล็ดที่ทดลองความงอกได้ดี แต่เมื่อนำไปปลูกในแปลงปลูกจริงแล้ว เมล็ดกลับไม่ค่อยงอกนั้นอาจจะเป็นเพราะสภาพดินไม่เหมาะสม ในดินที่มีความเป็น กรด-ด่างมากเกินไป ดินขาดธาตุอาหารและความชุ่มชื้นไม่เพียงพอ เกษตรกรจะต้องพิจารณาและแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

  เมล็ดพันธุ์ผัก( 4841 รายการ )

  มะเขือเปราะ มณีจันทรา

  280 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5647

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม

  60 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A5917

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาว ซาไก

  350 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6070

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  1 ซองจัมโบ้ 450 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5381

  30.00 - 35.00 ฿

  มะเขือยาวลูกผสม ปรายแสง

  50 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A5911

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาว

  ขนาด 1 ซอง 200 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A424

  8.00 - 13.00 ฿

  แตงโมผลอ่อน ดรุณี

  70 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5304

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงโมไร้เมล็ด แม็กนั่ม

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A3783

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงโม โอเมก้า

  ขนาด 1 ซอง 2 กรัม
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A336

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาว

  1 ซองจัมโบ้ 400 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5366

  30.00 - 35.00 ฿

  แตงโมลูกผสม F1 จอมขวัญ

  35 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1797

  24.00 - 27.00 ฿

  แตงโม บิ๊กไทเกอร์

  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3412

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอ่อน บัวทอง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2341

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1283

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือยาวยาวเขียว

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A715

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพริกขี้หนูสวน

  ขนาด 1 ห่อ 1200 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A1416

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดคะน้ายอด

  ขนาด 1 ซอง 2,190 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A312

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคะน้ายอด

  ขนาด 1 ห่อ 21,900 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1349

  69.00 - 78.00 ฿

  มะละกอ พันธุ์แขกดำ

  20 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1937

  8.00 - 10.00 ฿

  มะละกอ แขกดำ เบอร์1

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1938

  65.00 - 89.00 ฿

  ถั่วพุ่มเขียว ไร้ค้าง

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7896

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วพุ่มเขียว ไร้ค้าง

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7895

  69.00 - 99.00 ฿

  มินิบ๊อกฉ่อย จูเนียร์

  3 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7987

  19.00 - 22.00 ฿

  มินิบ๊อกฉ่อย จูเนียร์

  30 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7986

  165.00 - 185.00 ฿

  ผักกาดหอม ใบแดงโรสซี่

  2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7376

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกาดหอม ใบแดงโรสซี่

  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7375

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีลูกผสมโชกุน

  150 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5090

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี โชกุน

  1,500 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5080

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

  10 กรัม ความงอก 75 %
  ผลิต 2021-01-01

  รหัสสินค้า A718

  12.00 - 14.00 ฿

  กระเจี๊ยบเขียว

  100 กรัม ความงอก 75 %
  ผลิต 2021-01-01

  รหัสสินค้า A3018

  89.00 - 119.00 ฿

  แฟงไส้ตัน ปิ่นเพชร

  50 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A8049

  24.00 - 27.00 ฿

  แฟงไส้ตัน ปิ่นเพชร

  500 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A8048

  209.00 - 239.00 ฿

  แคนตาลูป เอ็มไพร์ 11

  30 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A3440

  15.00 - 18.00 ฿

  แคนตาลูป เอ็มไพร์ 11

  300 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A3439

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดถัวฝักยาว เมล็ดขาว

  ขนาด 1 ซอง 45 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5257

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดถัวฝักยาว เมล็ดขาว

  ขนาด 1 ห่อ 450 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5256

  69.00 - 78.00 ฿

  แตงโม นิวตอปิโด TA199

  9 เมล็ด ความงอก 80%

  รหัสสินค้า A6249

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงโม นิวตอปิโด

  90 เมล็ด ความงอก 80%

  รหัสสินค้า A6248

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ด มะระ เจไดท์

  3เมล็ด ความงอก 75%

  รหัสสินค้า A6173

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด มะระ เจไดท์ 1807

  30 เมล็ด ความงอก 75%

  รหัสสินค้า A6172

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5155

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดบรอคโคลี นิว29-เอ

  70 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6042

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงไทยกลม พันธุ์ทองบุญ

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A4702

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ด ถั่วแขก เออรี่บุช

  33 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A6006

  21.00 - 23.00 ฿

  พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท2

  150 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A5245

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว ยมนา

  750 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1844

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดหัว ยมนา

  7500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1845

  65.00 - 89.00 ฿

  แคนตาลูป สวีท ซัมเมอร์

  ขนาด 1 ซอง 35 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A8080

  19.00 - 22.00 ฿

  แคนตาลูป สวีท ซัมเมอร์

  ขนาด 1 ห่อ 350 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A8079

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านขาว

  ขนาด 1 ซอง 106 เมล็ด
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A7793

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านขาว

  ขนาด 1 ห่อ 1,060 เมล็ด
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A7792

  69.00 - 78.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่นโรเบอร์โต้

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A367

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่น โรเบอร์โต

  ขนาด 1 ห่อ 600 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1275

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง บัตเตอร์นัท

  ขนาด 1 ซอง 7 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5643

  19.00 - 22.00 ฿

  คะน้าฮ่องกง โอเชี่ยน

  ขนาด 1 ซอง 855 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7830

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A439

  8.00 - 13.00 ฿

  กะเพราเขียวใบใหญ่ โนรี

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6337

  21.00 - 23.00 ฿

  พริกหวาน แคลิฟอร์เนีย

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A3729

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดคื่นช่ายฝรั่ง

  ขนาด 1 ซอง 2200 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4966

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ เขียวห

  100 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5907

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดเมล่อน แค็ท697

  ขนาด 1 ซอง 50 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1434

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักกาดเขียวน้อย ถิ่นไท

  1,200 เมล็ด ความงอก 87%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1508

  24.00 - 27.00 ฿

  แฟงไส้ตัน ปิ่นทอง

  50 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A7209

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A8045

  8.00 - 13.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม