LINE it!
 @allkaset

 • เมล็ดพันธุ์ผัก

  ประเภทของเมล็ดพันธุ์ผัก

  ประเภทของเมล็ดพันธุ์ผักแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ

  1. พันธุ์ผสมเปิด หรือ ที่เรียกว่า โอ.พี. (O.P.) ที่ย่อมาจากคำว่า Open pollinated variety ความหมายของมันก็คือ เป็นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้ ที่มีพันธุ์กรรมคงที่ ไม่มีการแปรปรวนทางพันธุกรรมเกิดขึ้น หากมีการนำเมล็ดที่ได้จากการเพาะปลูกในรุ่นถัดๆกันไปทำการเพาะปลูกขยายพันธุ์ ก็จะได้ต้นที่มีลักษณะที่เหมือนต้นเดิมทุกประการ ทั้งรูปทรง โครงสร้าง และผลผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า เมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ถ้าเป็นผักให้ลูกจะมีผลผลิตต่อต้นที่น้อย
  2. ส่วนเมล็ดพันธุ์ F1-hybrid variety คือพันธุ์ที่เป็นลูกช่วงแรกที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ที่มีพื้นฐานทางพันธุ์กรรมแตกต่างกัน เมล็ดพันธุ์ลูกผสม จะให้ผลผลิตที่มากกว่า ต้านทานโลกและแมลง ผลที่ได้ออกมาจะมีผลที่มีคุณภาพสูงกว่าพันเปิด เมล็กพันธุ์ลูกผสมไม่สามารถเก็บไปใช้ปลูกซ้ำได้ เนื่องจากอาจมีการกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ถดถอยได้ เมล็ดพันธุ์ลูกผสมเป็นการพันฒนาสายพันธุ์ไม่ใช่การตัดแต่งพันธุกรรม เช่น แตงกวา แตงร้าน ฝักทอง แตงโม พริก ฯลฯ

  ความแตกต่างระห่าวงพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสม

  - ราคาเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง

  - ความสม่ำเสมอของพันธุ์ พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง

  - ผลผลิตต่อต้น พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง-สูงมาก

  - ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม พันธุ์ผสมเปิด ต่ำ พันธุ์ลูกผสม สูง

  ประเภทของเมล็ด

  1.เมล็ดแบบไม่เคลือบ (Raw seed)

  เมล็ดประเภทนี้จะผ่านการลดความชื้น และทำความสะอาดมาแล้ว ในบางครั้งเมล็ดแบบนี้จะมีการคลุกสารเพื่อช่วยให้มีความต้านทานต่อเชื้อโรคในระยะแรกของการงอกเป็นต้นกล้า ถ้าเลือกใช้เมล็ดแบบนี้ก็ควรถามผู้ขายว่ามีการคลุกสารป้องกันเชื้อโรคมาให้ด้วยหรือไม่ ถ้ามี หลังจากที่เราเพาะเมล็ดเสร็จแล้วก็ควรล้างมือให้สะอาด เมล็ดประเภทนี้อายุเก็บรักษาจะนานกว่าเมล็ดแบบเคลือบ แต่เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

  2.เมล็ดแบบเคลือบ

  มี 2 ลักษณะ คือ เมล็ดเคลือบแป้ง เราเรียก Pelleted seed เก็บได้นาน 1-3 ปี ส่วนมากจะเป็นพวกเมล็ดไม้ดอก และเมล็ดแบบเคลือบ จะเรียกว่า Primed seed ซึ่งเมล็ดจะถูกกระตุ้นให้เกิดการงอกก่อน แล้วจึงนำมาทำการเคลือบแป้ง (Pelleted seed) อีกที ซึ่งจากการที่กระตุ้นให้เมล็ดงอกก่อน ทำให้เมล็ดพันธุ์แบบนี้มีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งถ้าเลือกซื้อมาใช้ควรใช้ให้หมดโดยเร็ว ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป สำหรับข้อดีของการใช้เมล็ดแบบเคลือบก็คือ สะดวกในการเพาะอัตราการงอกสม่ำเสมอ และ % ความงอกสูง แต่ราคาก็จะสูงกว่าเมล็ดแบบไม่เคลือบ

  การเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี

  1.สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง กรวด ทราย เศษผัก หรือเมล็ดพืชอื่น

  2.ตรงตามพันธุ์ เป็นเมล็ดที่ไม่กลายพันธุ์ เช่นตระกูลของมันมีผลสีเขียวอมชมพู เมื่อนำมาปลูกผลก็เป็นสีเขียวอมชมพู ตรงตามพันธุ์เดิม

  3.ไม่มีโรคและแมลง เมล็ดพันธุ์บางชนิดอาจมีโรคหรือแมลงติดมากับเมล็ด เมื่อนำไปเพาะเชื้อโรคในเมล็ดอาจจะแพร่ไปได้ เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเป็น เมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคและแมลงมาแล้ว

  4.มาจากตระกูลที่ดี หมายถึงเมล็ดพันธุ์ที่มาจากตระกูลที่มีผลดกดี มีขนาดและรูปร่างดี มีสี มีน้ำหนัก และรสดี

  5.มีความสามารถในการงอกสูง หมายถึงเมล็ดที่มีความสามารถใน การงอกเจริญเติบโต มีอาหารที่จะเลี้ยงลำต้นจนเจริญเติบโตได้

  6.ทนทานต่อโรคและแมลง

  การทดสอบความงอกของเมล็ดผัก

  ในการปลูกพืชผักมีปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรประสบอยู่เสมอ ๆ นั่นคือ ปัญหาคุณภาพความงอกของเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรไม่มีโอกาสแน่ใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ พืชผักที่ซื้อหามาปลูกในแต่ละครั้งนั้นจะงอกได้มากน้อยเพียงใด หากเมล็ดพืชผักที่ปลูกลงไปแล้วมีปริมาณการงอกต่ำหรือมีเมล็ดพันธุ์อื่นปะปนอยู่มาก เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงไปในแต่ละครั้งรวมทั้งเสียเวลาของฤดูปลูกในแต่ละครั้งไปอย่างน่าเสียดาย หรือบางทีเกษตรอาจจะต้องลงทุนเพิ่มเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นเพื่อปลูกแซมลงไปให้เต็มพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้แล้ว

  ดังนั้น ก่อนการปลูกพืชผักแต่ละครั้งเกษตรกรควรจะให้ความสำคัญในการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์พืชผักด้วยวิธีง่าย ๆ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความงอกของเมล็ดพันธุนั้น ๆ และหากได้ทดสอบเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมาปลูกได้ก็จะทำให้มีการตัดสินใจเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ดี ไม่ต้องเสี่ยงลงทุนลงแรง และเสียเวลาไปโดยได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า

  มีวิธีทดลองที่ทำได้เองแบบง่าย ๆ อยู่ 3 วิธีคือ

  1.เอาเมล็ดพันธุผักใส่ภาชนะ จะเป็นแก้วน้ำ ขันน้ำ หรือจานก็ได้ แล้วใส่นํ้าลงไป เมล็ดที่เสียจะลอยนํ้า ส่วนเมล็ดที่ดีจะจมนํ้า หากสังเกตเห็นว่ามีเมล็ดที่ลอยน้ำมากแสดงว่ามีเมล็ดเสียมากไม่ควรซื้อมาปลูก

  2.ใช้กระดาษฟางหรือกระดาษซับตัดให้พอดีกับจาน วางไว้ก้นจาน ใส่นํ้าพอชุ่มนับเมล็ดใส่ลงไป 100 เมล็ด แล้วเอากระดาษฟางหรือกระดาษซับปิดไว้อีกที เทนํ้าใส่ให้ชุ่มภายในเวลา 1 -3 วัน เมล็ดจะงอก นับเมล็ดที่งอกดู ถ้าเมล็ดงอก 70-80 % ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าเมล็ดงอก 90 % ขึ้นไปใช้ได้ดี แต่ถ้าต่ำกว่า 60 % ลงมาไม่ควรจะซื้อหามาปลูก

  3.เอาทรายใส่ในจานสังกะสีให้เต็มก้นจานนับเมล็ดผักใส่ลงไป 100 เมล็ด หยอดน้ำพอให้ชุ่ม เอาจานอีกใบครอบไว้ หยอดน้ำให้ชุ่มทุกวัน ภายใน 3 วัน เมล็ดจะงอกนับดูเหมือนวิธีที่ 2

  ข้อควรระวัง

  1.ควรรดนํ้าให้ชุ่มอยู่เสมอ และต้องวางไว้ในที่ปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้ดี เมล็ดที่ทดลองความงอกควรจะเป็นตัวแทนของเมล็ดทั้งหมด ไม่ควรเลือกเมล็ดเอา มาทดลอง เพราะจะทำให้ได้ผลการทดลองไม่ตรงตามความเป็นจริง

  2.เมล็ดที่ทดลองความงอกได้ดี แต่เมื่อนำไปปลูกในแปลงปลูกจริงแล้ว เมล็ดกลับไม่ค่อยงอกนั้นอาจจะเป็นเพราะสภาพดินไม่เหมาะสม ในดินที่มีความเป็น กรด-ด่างมากเกินไป ดินขาดธาตุอาหารและความชุ่มชื้นไม่เพียงพอ เกษตรกรจะต้องพิจารณาและแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

  เมล็ดพันธุ์ผัก( 4791 รายการ )

  มะละกอ พันธุ์แขกดำ

  20 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1937

  8.00 - 10.00 ฿

  คะน้า บลูเคล

  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7404

  14.00 - 16.00 ฿

  หอมแบ่ง โอทอป

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2305

  9.00 - 11.00 ฿

  มะละกอ ตำส้ม

  4 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A3117

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกรีนโอ๊ค

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2922

  15.00 - 18.00 ฿

  กระเจี๊ยบเขียว เบสกรีน5

  2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A6479

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง เอริว

  240 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A366

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงกลม

  ขนาด 1 ซอง 175 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5749

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน คอนแวกซ์

  ขนาด 1 ซอง 5 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A4141

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคื่นช่ายฝรั่ง

  ขนาด 1 ซอง 2200 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4966

  8.00 - 13.00 ฿

  พริกหวาน แคลิฟอร์เนีย

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A3729

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1439

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเทศ สวีทเกิร์ล

  ขนาด 1 ซอง 50 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A324

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดคะน้าใบสลัด4ทิศ

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4679

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดถัวฝักยาวพันธเนื้อ

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1426

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งแก้ว

  ขนาด 1 ซอง 230 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3871

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศเพชรรุ่ง2

  ขนาด 1 ซอง 150 เมล็ด
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A5731

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว

  ขนาด 1 ซอง 400 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A281

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคะน้าเห็ดหอม

  ขนาด 1 ซอง 500 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A399

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A368

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A245

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคะน้าฮ่องกง

  ขนาด 1 ซอง 1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A268

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคะน้า เจ้าคุณทิพย์

  300 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A370

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดพริกชี้ฟ้า

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A394

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาว

  ขนาด 1 ซอง 200 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A424

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพริกขี้หนูสวน

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4650

  8.00 - 13.00 ฿

  มะระจีน

  10 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A8045

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนใบใหญ่

  ขนาด 1 ซอง 420เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A257

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นกลูกใหญ่

  ขนาด 1 ซอง 12 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A419

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  ขนาด 1 ซอง 630 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A263

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักปลัง(แดง)

  35 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3506

  8.00 - 10.00 ฿

  สาระแหน่ไทยใบหอม ขะแยะ

  0.02 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4670

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  1,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1828

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสม

  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A4886

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  ขนาด 1 ซอง 7500 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A412

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เย็นตาโฟ

  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4761

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักข้าว

  5 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4777

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมแดง

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1553

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว

  5 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A571

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A679

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดกรีนคอส

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A2918

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A400

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม

  ขนาด 1 ซอง 960 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A437

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  ขนาด 1 ซอง 14 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A262

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  ขนาด 1 ซอง 2,140 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A252

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นเขีย

  ขนาด 1 ซอง 3,900 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A403

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  ขนาด 1 ซอง 600 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A433

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักสลัด บิกกรีนโอค

  ขนาด 1 ซอง 0.5 กรัม
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5040

  19.00 - 22.00 ฿

  สวิสชาร์ด เขียวอ่อน

  3 กรัม ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5352

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ลายข้าวตอก

  ขนาด 1 ซอง 20 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1438

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเจ้าพระยา

  ขนาด 1 ซอง 240 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A427

  8.00 - 13.00 ฿

  กะหล่ำปลี ปูเล่ม่วง4ทิศ

  20 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4677

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวงไร้หนาม พ

  70 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A5909

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านขาว

  106 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A7793

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเทศ(เชอรี่กลม)

  300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3473

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพริกเดือยไก่

  ขนาด 1 ซอง 105 เมล็ด
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A416

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  150 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4719

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงโม รันรัน

  ขนาด 1 ซอง 55 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A376

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขก เมล็ดขาว

  20 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4961

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วแระญี่ปุ่น

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A7775

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมขาว ศรีนวล

  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A4848

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  ขนาด 1 ซอง 1,900 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1245

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดปวยเล้ง

  300 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4835

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแฟง

  ขนาด 1 ห่อ 500 เมล็ด
  หมดอายุ 3/543

  รหัสสินค้า A1317

  69.00 - 78.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม