LINE it!
 @allkaset

 • เคมีเกษตร

  วิธีการพ่นสารเคมี

  การพ่นสารเคมี เพื่อป้องกัน และกำจัดแมลง มีวิธีที่จะปฏิบัติได้ 2วิธี คือ

  1.วิธีการพ่นสารเคมีตามตารางที่กำหนด ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย แต่อาจต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง อันตรายจากพิษของสารเคมีมาก แต่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสมกับผู้ไม่คุ้นเคยกับแมลง และไม่มีกำลังคนพอในการตรวจไร่

  2.วิธีการพ่นสารเคมี เมื่อมีแมลงระบาด เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป เป็นการลดค่าใช้จ่าย และลดอันตรายจากพิษของสารเคมีฆ่าแมลงลงได้มาก เหมาะสำหรับผู้รู้จักแมลงดีพอสมควร และมีกำลังคนที่จะคอยตรวจดูไร่อยู่เสมอ

  วิธีการผสมสารเคมี

  การผสมสารเคมี ต้องพยายามผสมน้ำยาให้ ละลายเข้ากันอย่างทั่วถึง จึงจะได้ผลดี ดังนั้นควรปฏิบัติ ดังนี้

         - เทน้ำลงในถังที่จะผสมสักเล็กน้อย แล้วเทสาร เคมีฆ่าแมลงที่ตวงไว้ผสมลงไปให้หมด ใช้ไม้คนให้น้ำและสารเคมีฆ่าแมลงเข้ากัน แล้วเติมน้ำที่เหลือลงไปให้ ครบตามจำนวนที่ต้องการ คนให้ทั่วจนเห็นน้ำยาที่ผสม สีเดียวกันเป็นอันใช้ได้

         - สำหรับสารเคมีผงก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่สาร เคมีผงมักตกตะกอนนอนก้นถัง ฉะนั้น เมื่อเทลงในถัง เครื่องพ่นสารเคมีแล้ว ให้หมั่นเขย่าถังเวลาพ่นเสมอๆ และก่อนที่จะเทสารเคมีฆ่าแมลงออกจากขวดใส่เครื่อง พ่น ต้องเขย่าขวดสารเคมีฆ่าแมลงก่อนเทลงในถังผสม ก่อนเสมอ

         - น้ำที่ใช้ผสม ควรใช้น้ำสะอาด ก่อนที่จะเทน้ำยา ที่ผสมแล้วใส่เครื่องพ่น ควรกรองเอาเศษผงออกเสียก่อน เพื่อไม่ให้เศษผงไปอุดหัวฉีดเครื่องพ่น ควรผสมน้ำที่ ใช้ให้พอดีทุกครั้ง ไม่ควรผสมให้เหลือเก็บไว้ใช้วันอื่น

  การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม

  1. ห้ามใช้สารเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตามเอกสารสนับสนุน รายชื่อวัตถุอันตรายห้ามใช้ในการเกษตร และต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้
  2. อ่านฉลากคำแนะนำ เพื่อให้ทราบคุณสมบัติ และวิธีการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
  3. ผู้ประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ควรรู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์หัวฉีด  รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง  โดยต้องตรวจสอบเครื่องพ่นสารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา  เพื่อป้องกันสารพิษเปื้อนเสื้อผ้าและร่างกายของผู้พ่น  ต้องสวมเสื้อผ้าอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ  ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก  ถุงมือ  หมวก และรองเท้าเพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ
  4. เตรียมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และใช้ให้หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือติดค้างในถังพ่น
  5. ปิดฝาภาชนะบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้สนิทเมื่อเลิกใช้ และเก็บในสถานที่เก็บสารเคมี
  6. เมื่อใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุสารเคมีด้วยน้ำ 2-3  ครั้ง  แล้วเทลงในถังพ่นสารเคมี  ปรับปริมาณน้ำตามความเข้มข้นที่กำหนด  ก่อนนำไปใช้พ่นป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  7. ควรพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา
  8. หลังจากพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้ำ สระผม  และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง
  9. ต้องหยุดใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ในฉลากกำกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด
  10. ให้ปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของสับปะรดโรงงาน

  ความสะอาดปลอดภัยและกำจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้

  1. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดและล้างสารเคมีออกหมดแล้วตามคำแนะนำในข้อ 6 ต้องไม่นำกลับมาใช้อีก และต้องทำให้ชำรุดเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้  แล้วนำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้สำหรับทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีโดยเฉพาะ หรือทำลายโดยการฝังดินห่างจากแหล่งน้ำ  และให้มีความลึกมากพอที่สัตว์ไม่สามารถคุ้ยขึ้นมาได้ ห้ามเผาทำลาย
  2. ส่วนต่างๆของพืชที่มีโรคและแมลงเข้าทำลายต้องเผาทำลายนอกแปลง
  3. เศษพืช หรือกิ่งที่ตัดแต่งจากต้นไม้และไม่มีโรคเข้าทำลาย สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสดได้
  4. จำแนก และแยกประเภทของขยะให้ชัดเจน เช่น กระดาษ  กลิ่งกระดาษ  พลาสติก  แก้ว  น้ำมัน  สารเคมี และเศษซากพืช เป็นต้น  รวมทั้งควรมีถังขยะวางให้เป็นระเบียบ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน

  เคมีเกษตร( 65 รายการ )

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Watermelon Zkittlez
  รหัสสินค้า A11311
  ไม่ระบุ

  0.00 - 0.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  TAHOE CURE
  รหัสสินค้า A11310
  ไม่ระบุ

  0.00 - 0.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  SUNSET SHERBET
  รหัสสินค้า A11309
  ไม่ระบุ

  0.00 - 0.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  ROMULAN
  รหัสสินค้า A11308
  ไม่ระบุ

  0.00 - 0.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Purple Urkle
  รหัสสินค้า A11307
  ไม่ระบุ

  0.00 - 0.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Cookies USA 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11304
  ไม่ระบุ

  0.00 - 0.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Do-Si-Dos 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11303
  ไม่ระบุ

  0.00 - 0.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ส้อมพรวนดิน ทนทาน

  เพิ่มออกซิเจนในดิน
  รหัสสินค้า A9709
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ช้อนปลูก สแตนเลส

  ด้ามพลาสติก
  รหัสสินค้า A9708
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  อิตาเลี่ยนเบซิลม่วง

  พันธุ์เพอร์เพิลสตาร์
  รหัสสินค้า A9678
  หมดอายุ 3/69

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุดโครง+ถาด EBB 1 ชุด

  ชุดโครง+ถาด EBB 1 ชุด
  รหัสสินค้า A10847
  ไม่ระบุ

  8,599.00 - 8,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวสโก้ ลิบเฟอร์ เอสพี

  ขนาด 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A10999
  ไม่ระบุ

  570.00 - 590.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อนตาข่ายเนื้อส้ม

  เมล่อนตาข่ายเนื้อส้ม
  รหัสสินค้า A9357
  หมดอายุ 2/68

  139.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเพราแดง อทิตยา

  1 ซอง
  รหัสสินค้า A10375
  ไม่ระบุ

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แผ่นป้ายชื่อต้นไม้

  สีเขียว
  รหัสสินค้า A9628
  ผลิต 2022-00-01

  3.00 - 5.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ป้ายชื่อต้นไม้ ตัวT

  สีเขียว
  รหัสสินค้า A9513
  ไม่ระบุ

  0.00 - 999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  จานรอง

  ขนาด 10 นิ้ว
  รหัสสินค้า A1072
  ไม่ระบุ

  0.00 - 0.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไม้ค้ำต้นไม้

  หนา 11 มม ยาว 120 ซ.ม.
  รหัสสินค้า A9330
  ไม่ระบุ

  19.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไม้ค้ำต้นไม้

  หนา 11 มม. ยาว 90 ซ.ม.
  รหัสสินค้า A9328
  ไม่ระบุ

  17.00 - 21.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ส้อมพรวนดิน ด้ามไม้

  ทนทาน แข็งแรง
  รหัสสินค้า A9683
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ช้อนปลูก สแตนเลส

  ด้ามไม้ อย่างดี
  รหัสสินค้า A9684
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  OG Kush

  OG Kush
  รหัสสินค้า A10437
  หมดอายุ /543

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  จานรอง 8 นิ้ว สีดำ

  จานรอง 8 นิ้ว สีดำ
  รหัสสินค้า A1071
  ไม่ระบุ

  15.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสอัดก้อน 50*10 mm

  50 mm* 10 mm
  รหัสสินค้า A9370
  ไม่ระบุ

  5.00 - 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสอัดก้อน

  35 mm* 10 mm
  รหัสสินค้า A9371
  ไม่ระบุ

  3.00 - 5.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสอัดก้อน

  45 mm* 10 mm
  รหัสสินค้า A9372
  ไม่ระบุ

  6.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  หลอดไฟสเปกตรัม

  สำหรับปลูกต้นไม้ 10 W
  รหัสสินค้า A10423
  ไม่ระบุ

  229.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระบอกรดน้ำ 150 ml

  ระดับน้ำ 10-150 ml
  รหัสสินค้า A8210
  ไม่ระบุ

  13.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางผ้า สีเขียว

  ขนาด 10 แกลอน 35*40 ซม.
  รหัสสินค้า A9573
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางผ้า 150*60*30

  สีเขียว มีหูจับ
  รหัสสินค้า A9697
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางผ้า 120*60*30

  สีเขียว มีหูจับ
  รหัสสินค้า A9698
  ไม่ระบุ

  159.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางผ้า 60*30*20

  สีเขียว มีหูจับ
  รหัสสินค้า A9699
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางผ้า 50*30*20

  สีเขียว มีหูจับ
  รหัสสินค้า A9700
  ผลิต 0000-00-00

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางผ้า 40**30*20

  สีเขียว มีหูจับ
  รหัสสินค้า A9701
  ไม่ระบุ

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล้องจุลทรรศน์พกพา

  สีเขียว
  รหัสสินค้า A9496
  ไม่ระบุ

  139.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไฟว์โกร ยกลัง

  1 ลิตร * 12 ขวด
  รหัสสินค้า A2940
  ผลิต --

  4,499.00 - 4,659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โฟแมกซ์ แมงกานีส

  500 ยกลัง
  รหัสสินค้า A7796
  ผลิต

  0.00 - 4,189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โบร์แลน 285

  ขนาด 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A2914
  ไม่ระบุ

  260.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond ออแกนิค 5kg

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8901
  ผลิต

  119.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  อะซีทามิพริด 20

  อะซีทามิพริด 20
  รหัสสินค้า A8716
  ไม่ระบุ

  0.00 - 675.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ต้นกล้ากระท่อม

  ต้นกล้ากระท่อม
  รหัสสินค้า A8705
  ไม่ระบุ

  0.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดชุนฉ่าย เขียวน้อย

  500 กรัม
  รหัสสินค้า A8521
  หมดอายุ /543

  199.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซรามิคบอล พาเทล M

  10 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8552
  ไม่ระบุ

  399.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชีลาว พันธุ์999

  500 กรัม
  รหัสสินค้า A8519
  หมดอายุ /543

  195.00 - 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  หินลาวาดำ

  ขนาด 3-5 มม. 1 กระสอบ
  รหัสสินค้า A9199
  ไม่ระบุ

  409.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลิเบรล เหล็กโล ยกลัง

  12*1 KG
  รหัสสินค้า A5287
  ไม่ระบุ

  4,859.00 - 4,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 10 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8982
  ไม่ระบุ

  3,699.00 - 3,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8996
  ไม่ระบุ

  479.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  จานรอง 3

  จานรอง 3
  รหัสสินค้า A9160
  ไม่ระบุ

  13.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 2.5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9009
  ไม่ระบุ

  1,009.00 - 1,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 8x16 นิ้ว

  ถุงเพาะชำ 8x16 นิ้ว
  รหัสสินค้า A1716
  ไม่ระบุ

  2.00 - 3.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  หินลาวาแดง

  ขนาด 3-5 มม. 1 กระสอบ
  รหัสสินค้า A9198
  ไม่ระบุ

  409.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8998
  ไม่ระบุ

  109.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถาง 4 นิ้ว สีดำ

  กว้าง 4 นิ้ว สูง 3 นิ้ว
  รหัสสินค้า A8392
  ไม่ระบุ

  4.00 - 5.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไอรินมัลติ 4 ลิตร ยกลัง

  4L*4 น้ำยาเร่งราก
  รหัสสินค้า A8356
  ผลิต

  659.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พลาสติกแรปอาหาร

  พลาสติกแรปอาหาร
  รหัสสินค้า A8469
  ไม่ระบุ

  25.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Pine Apple Auto 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9789
  ไม่ระบุ

  939.00 - 939.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Critical Auto 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9783
  ไม่ระบุ

  799.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Wedding Gelato 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9776
  ไม่ระบุ

  1,099.00 - 1,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Wedding-Crasher 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9775
  ไม่ระบุ

  1,099.00 - 1,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Triple G Photo 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9774
  ไม่ระบุ

  1,379.00 - 1,379.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Sweet ZZ Photo 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9773
  ไม่ระบุ

  1,259.00 - 1,259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Special Queen 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9772
  ไม่ระบุ

  719.00 - 719.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย + บริการเพาะ

  Special kush 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9771
  ไม่ระบุ

  569.00 - 569.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สินค้าเรียงตามความนิยม