LINE it!
 @allkaset

 • เคมีเกษตร

  วิธีการพ่นสารเคมี

  การพ่นสารเคมี เพื่อป้องกัน และกำจัดแมลง มีวิธีที่จะปฏิบัติได้ 2วิธี คือ

  1.วิธีการพ่นสารเคมีตามตารางที่กำหนด ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย แต่อาจต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง อันตรายจากพิษของสารเคมีมาก แต่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสมกับผู้ไม่คุ้นเคยกับแมลง และไม่มีกำลังคนพอในการตรวจไร่

  2.วิธีการพ่นสารเคมี เมื่อมีแมลงระบาด เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป เป็นการลดค่าใช้จ่าย และลดอันตรายจากพิษของสารเคมีฆ่าแมลงลงได้มาก เหมาะสำหรับผู้รู้จักแมลงดีพอสมควร และมีกำลังคนที่จะคอยตรวจดูไร่อยู่เสมอ

  วิธีการผสมสารเคมี

  การผสมสารเคมี ต้องพยายามผสมน้ำยาให้ ละลายเข้ากันอย่างทั่วถึง จึงจะได้ผลดี ดังนั้นควรปฏิบัติ ดังนี้

         - เทน้ำลงในถังที่จะผสมสักเล็กน้อย แล้วเทสาร เคมีฆ่าแมลงที่ตวงไว้ผสมลงไปให้หมด ใช้ไม้คนให้น้ำและสารเคมีฆ่าแมลงเข้ากัน แล้วเติมน้ำที่เหลือลงไปให้ ครบตามจำนวนที่ต้องการ คนให้ทั่วจนเห็นน้ำยาที่ผสม สีเดียวกันเป็นอันใช้ได้

         - สำหรับสารเคมีผงก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่สาร เคมีผงมักตกตะกอนนอนก้นถัง ฉะนั้น เมื่อเทลงในถัง เครื่องพ่นสารเคมีแล้ว ให้หมั่นเขย่าถังเวลาพ่นเสมอๆ และก่อนที่จะเทสารเคมีฆ่าแมลงออกจากขวดใส่เครื่อง พ่น ต้องเขย่าขวดสารเคมีฆ่าแมลงก่อนเทลงในถังผสม ก่อนเสมอ

         - น้ำที่ใช้ผสม ควรใช้น้ำสะอาด ก่อนที่จะเทน้ำยา ที่ผสมแล้วใส่เครื่องพ่น ควรกรองเอาเศษผงออกเสียก่อน เพื่อไม่ให้เศษผงไปอุดหัวฉีดเครื่องพ่น ควรผสมน้ำที่ ใช้ให้พอดีทุกครั้ง ไม่ควรผสมให้เหลือเก็บไว้ใช้วันอื่น

  การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม

  1. ห้ามใช้สารเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตามเอกสารสนับสนุน รายชื่อวัตถุอันตรายห้ามใช้ในการเกษตร และต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้
  2. อ่านฉลากคำแนะนำ เพื่อให้ทราบคุณสมบัติ และวิธีการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
  3. ผู้ประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ควรรู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์หัวฉีด  รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง  โดยต้องตรวจสอบเครื่องพ่นสารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา  เพื่อป้องกันสารพิษเปื้อนเสื้อผ้าและร่างกายของผู้พ่น  ต้องสวมเสื้อผ้าอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ  ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก  ถุงมือ  หมวก และรองเท้าเพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ
  4. เตรียมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และใช้ให้หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือติดค้างในถังพ่น
  5. ปิดฝาภาชนะบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้สนิทเมื่อเลิกใช้ และเก็บในสถานที่เก็บสารเคมี
  6. เมื่อใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุสารเคมีด้วยน้ำ 2-3  ครั้ง  แล้วเทลงในถังพ่นสารเคมี  ปรับปริมาณน้ำตามความเข้มข้นที่กำหนด  ก่อนนำไปใช้พ่นป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  7. ควรพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา
  8. หลังจากพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้ำ สระผม  และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง
  9. ต้องหยุดใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ในฉลากกำกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด
  10. ให้ปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของสับปะรดโรงงาน

  ความสะอาดปลอดภัยและกำจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้

  1. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดและล้างสารเคมีออกหมดแล้วตามคำแนะนำในข้อ 6 ต้องไม่นำกลับมาใช้อีก และต้องทำให้ชำรุดเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้  แล้วนำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้สำหรับทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีโดยเฉพาะ หรือทำลายโดยการฝังดินห่างจากแหล่งน้ำ  และให้มีความลึกมากพอที่สัตว์ไม่สามารถคุ้ยขึ้นมาได้ ห้ามเผาทำลาย
  2. ส่วนต่างๆของพืชที่มีโรคและแมลงเข้าทำลายต้องเผาทำลายนอกแปลง
  3. เศษพืช หรือกิ่งที่ตัดแต่งจากต้นไม้และไม่มีโรคเข้าทำลาย สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสดได้
  4. จำแนก และแยกประเภทของขยะให้ชัดเจน เช่น กระดาษ  กลิ่งกระดาษ  พลาสติก  แก้ว  น้ำมัน  สารเคมี และเศษซากพืช เป็นต้น  รวมทั้งควรมีถังขยะวางให้เป็นระเบียบ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน

  เคมีเกษตร( 66 รายการ )

  กระดาษวัดค่า ph น้ำ

  80 แผ่น ช่วงวัด 1-14
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8407

  9.00 - 17.00 ฿

  เทอร์โมโค้ท14-13-13 1โล

  สูตร 14-13-13
  ผลิต 2021-11-01

  รหัสสินค้า A8012

  169.00 - 189.00 ฿

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  ขนาด 100 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8365

  619.00 - 649.00 ฿

  อุปกรณ์ย้ายต้นกล้า

  เครื่องย้ายต้นกล้า
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8143

  75.00 - 89.00 ฿

  เทอร์โมโค้ท4-13-13 10โล

  สูตร 14-13-13
  ผลิต 2020-07-01

  รหัสสินค้า A8014

  1,199.00 - 1,279.00 ฿

  ถ้วยตวง ขนาด 100 ml

  ชั่งได้ 20-100 ml
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8199

  15.00 - 20.00 ฿

  ถ้วยตวง ขนาด 20 ml

  ชั่งได้ 5 - 20 ml
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8189

  5.00 - 7.00 ฿

  เมล็ดปอเทือง

  1 กิโลกรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A7844

  79.00 - 99.00 ฿

  เครื่องวัดค่า 3 in 1

  ph ความชื้น แสง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8415

  89.00 - 129.00 ฿

  ถ้วยตวง ขนาด 15 ml

  ชั่งได้ 5-15 ml
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8190

  4.00 - 6.00 ฿

  เครื่องวัด PH ดิน เครื่

  แบบดิจิตอล
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8412

  249.00 - 299.00 ฿

  เครื่องวัด pH ความชื้น

  แบบ 2 ขา
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8413

  99.00 - 129.00 ฿

  กระดาษวัดค่า ph น้ำ

  ชุดวัด PH 3.8-5.4
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8410

  9.00 - 17.00 ฿

  กระดาษวัดค่า ph น้ำ

  80 แผ่น ช่วง 0.5-5.0
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8409

  9.00 - 17.00 ฿

  กระดาษวัดค่า ph น้ำ

  80 แผ่น ช่วง 5.5-9.0
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8408

  9.00 - 17.00 ฿

  ถ้วยตวง ขนาด 50 ml

  ชั่งได้ 10 - 50 ml
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8197

  8.00 - 10.00 ฿

  ถ้วยตวง ขนาด 100 ml

  ชั่งได้ 20-100 ml
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8193

  13.00 - 18.00 ฿

  ถ้วยตวง ขนาด 150 ml

  ชั่งได้ 20-150 ml
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8198

  20.00 - 29.00 ฿

  ถ้วยตวง ขนาด 300 ml

  ชั่งได้ 50 - 300 ml
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8200

  15.00 - 25.00 ฿

  ถ้วยตวง ขนาด 500 ml

  ชั่งได้ 100 - 500 ml
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8201

  20.00 - 30.00 ฿

  คราด ด้านพลาสติก

  สามแฉก อุปกรณ์ปลูก
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A8297

  25.00 - 35.00 ฿

  หางปลา ด้ามพลาสติก

  แซะหญ้า อุปกรณ์พรวน
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A8298

  25.00 - 35.00 ฿

  ช้อนปลูก ด้ามพลาสติก

  ปลายเรียว อุปกรณ์ปลูก
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A8296

  25.00 - 35.00 ฿

  ช้อนปลูก ด้ามพลาสติก

  ขนาดใหญ่ อุปกรณ์ปลูก
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A8295

  25.00 - 35.00 ฿

  ถ้วยตวง ขนาด 30 ml

  ชั่งได้ 5-30 ml
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8192

  6.00 - 8.00 ฿

  เม็ดดินเผา 10 ลิตร

  10 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8359

  209.00 - 229.00 ฿

  เม็ดดินเผา 40 ลิตร

  40 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8360

  619.00 - 699.00 ฿

  เปลือกสนฝรั่งเศส 5-15mm

  70 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8361

  859.00 - 949.00 ฿

  เปลือกสนฝรั่งเศส25-40mm

  70 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8362

  859.00 - 949.00 ฿

  อีโซฟอน 52

  1 ลิตร
  ผลิต 2021-02-01

  รหัสสินค้า A7478

  239.00 - 269.00 ฿

  ไอรินมัลติแกลลอน 4 ลิตร

  น้ำยาเร่งราก
  ผลิต 2021-09-01

  รหัสสินค้า A8306

  189.00 - 209.00 ฿

  มูลไส้เดือนดินอัดเม็ด

  โครงการหลวง 1 กิโลกรัม
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A7947

  99.00 - 129.00 ฿

  กระบอกรดน้ำ 150 ml

  ระดับน้ำ 10-150 ml
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8210

  13.00 - 15.00 ฿

  ปุ๋ยน้ำหมักไส้เดือนดิน

  โครงการหลวง 1 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A7952

  89.00 - 109.00 ฿

  เอราวิล ยกลัง

  ขนาด 1 ลิตร 18 ขวด
  ผลิต

  รหัสสินค้า A5699

  6,299.00 - 6,619.00 ฿

  ไฟว์โกร ยกลัง

  1 ลิตร * 12 ขวด
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A2940

  4,499.00 - 4,659.00 ฿

  โฟแมกซ์ แมงกานีส

  500 ยกลัง
  ผลิต

  รหัสสินค้า A7796

  0.00 - 4,189.00 ฿

  โบร์แลน 285

  ขนาด 1 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A2914

  229.00 - 249.00 ฿

  กิ่งพันธุ์คะน้าเม็กซิโก

  กิ่งพันธุ์คะน้าเม็กซิโก
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A6617

  ลูกเป็ดบาบารี่

  อายุ 7-10 วัน
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A6608

  ต้นกล้าพริกอัมพวา2

  ต้นกล้าพริก 105 หลุม
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A6610

  พ่อพันธุ์แม่พันธุ์

  เป็ดบาบารี่จ้า
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A6609

  ทดสอบ

  ทดสอบ
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A6613

  เมอริต กรีน ยกลัง

  1 ลังบรรจุ 24 ขวด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5500

  2,999.00 - 3,119.00 ฿

  พาแดน 50% เอสพี

  100 กรัม
  ผลิต 2020-08-01

  รหัสสินค้า A7203

  99.00 - 129.00 ฿

  ไฮดรอแกนนิค อินทรีย์

  500 ซีซี ใช้แทนปุ๋ย AB
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A7447

  129.00 - 149.00 ฿

  อีมาเม็กติน (20X1kg.) ย

  อีมาเม็กติน (20X1kg.) ย
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A2610

  12,900.00 - 13,999.00 ฿

  ชั้นแขวนเมล็ดผักจุยเจีย

  มีซี่แขวน 25 ซี่
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8068

  599.00 - 669.00 ฿

  ถุงห่อผลไม้ TAB

  ขนาด 20*30 ซม.
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8329

  2.50 - 3.00 ฿

  สารละลายอินทรีย์ชุดที่4

  A 70 ฺB 70 C 70
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8320

  5,299.00 - 5,999.00 ฿

  พลาสติกแรปอาหาร

  พลาสติกแรปอาหาร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8469

  25.00 - 29.00 ฿

  ไอรินมัลติ 4 ลิตร ยกลัง

  4L*4 น้ำยาเร่งราก
  ผลิต 2021-09-01

  รหัสสินค้า A8356

  659.00 - 699.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แฟง พันธ์กนก

  200 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A8473

  65.00 - 89.00 ฿

  กระถาง 2.5 นิ้ว สีดำ

  กระถาง 2.5 นิ้ว สีดำ
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A1059

  1.50 - 2.50 ฿

  สารละลายอินทรีย์ ชุด 2

  A 3 B 1 C 1
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8318

  599.00 - 699.00 ฿

  ถุงห่อผลไม้ TAB

  20*30 cm แพ็ค 10 ใบ
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8332

  23.00 - 24.00 ฿

  ถุงห่อผลไม้ TAB

  20x30 cm แพ็ค 50 ใบ
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8333

  111.00 - 113.00 ฿

  ถุงห่อผลไม้ TAB

  20x30ซม แพ็ค 100 ใบ
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8334

  207.50 - 210.00 ฿

  ถุงห่อผลไม้ ชุนฟง

  18x28 ซม แพ็ค 50 ใบ
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8335

  97.50 - 99.00 ฿

  วัสดุเพาะกล้า 80 ลิตร

  โครงการหลวง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8317

  359.00 - 399.00 ฿

  กระถาง 5 นิ้ว สีดำ

  กระถาง 5 นิ้ว สีดำ
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A1062

  6.50 - 8.00 ฿

  กระถาง 3 นิ้ว สีดำ

  กระถาง 3 นิ้ว สีดำ
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A1060

  2.00 - 3.00 ฿

  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง

  กระสอบ 40 กิโลกรัม
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8311

  499.00 - 599.00 ฿

  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง

  กระสอบ 25 กิโลกรัม
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8310

  259.00 - 349.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม