LINE it!
 @allkaset

 • เคมีเกษตร

  วิธีการพ่นสารเคมี

  การพ่นสารเคมี เพื่อป้องกัน และกำจัดแมลง มีวิธีที่จะปฏิบัติได้ 2วิธี คือ

  1.วิธีการพ่นสารเคมีตามตารางที่กำหนด ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย แต่อาจต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง อันตรายจากพิษของสารเคมีมาก แต่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสมกับผู้ไม่คุ้นเคยกับแมลง และไม่มีกำลังคนพอในการตรวจไร่

  2.วิธีการพ่นสารเคมี เมื่อมีแมลงระบาด เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป เป็นการลดค่าใช้จ่าย และลดอันตรายจากพิษของสารเคมีฆ่าแมลงลงได้มาก เหมาะสำหรับผู้รู้จักแมลงดีพอสมควร และมีกำลังคนที่จะคอยตรวจดูไร่อยู่เสมอ

  วิธีการผสมสารเคมี

  การผสมสารเคมี ต้องพยายามผสมน้ำยาให้ ละลายเข้ากันอย่างทั่วถึง จึงจะได้ผลดี ดังนั้นควรปฏิบัติ ดังนี้

         - เทน้ำลงในถังที่จะผสมสักเล็กน้อย แล้วเทสาร เคมีฆ่าแมลงที่ตวงไว้ผสมลงไปให้หมด ใช้ไม้คนให้น้ำและสารเคมีฆ่าแมลงเข้ากัน แล้วเติมน้ำที่เหลือลงไปให้ ครบตามจำนวนที่ต้องการ คนให้ทั่วจนเห็นน้ำยาที่ผสม สีเดียวกันเป็นอันใช้ได้

         - สำหรับสารเคมีผงก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่สาร เคมีผงมักตกตะกอนนอนก้นถัง ฉะนั้น เมื่อเทลงในถัง เครื่องพ่นสารเคมีแล้ว ให้หมั่นเขย่าถังเวลาพ่นเสมอๆ และก่อนที่จะเทสารเคมีฆ่าแมลงออกจากขวดใส่เครื่อง พ่น ต้องเขย่าขวดสารเคมีฆ่าแมลงก่อนเทลงในถังผสม ก่อนเสมอ

         - น้ำที่ใช้ผสม ควรใช้น้ำสะอาด ก่อนที่จะเทน้ำยา ที่ผสมแล้วใส่เครื่องพ่น ควรกรองเอาเศษผงออกเสียก่อน เพื่อไม่ให้เศษผงไปอุดหัวฉีดเครื่องพ่น ควรผสมน้ำที่ ใช้ให้พอดีทุกครั้ง ไม่ควรผสมให้เหลือเก็บไว้ใช้วันอื่น

  การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม

  1. ห้ามใช้สารเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตามเอกสารสนับสนุน รายชื่อวัตถุอันตรายห้ามใช้ในการเกษตร และต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้
  2. อ่านฉลากคำแนะนำ เพื่อให้ทราบคุณสมบัติ และวิธีการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
  3. ผู้ประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ควรรู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์หัวฉีด  รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง  โดยต้องตรวจสอบเครื่องพ่นสารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา  เพื่อป้องกันสารพิษเปื้อนเสื้อผ้าและร่างกายของผู้พ่น  ต้องสวมเสื้อผ้าอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ  ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก  ถุงมือ  หมวก และรองเท้าเพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ
  4. เตรียมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และใช้ให้หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือติดค้างในถังพ่น
  5. ปิดฝาภาชนะบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้สนิทเมื่อเลิกใช้ และเก็บในสถานที่เก็บสารเคมี
  6. เมื่อใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุสารเคมีด้วยน้ำ 2-3  ครั้ง  แล้วเทลงในถังพ่นสารเคมี  ปรับปริมาณน้ำตามความเข้มข้นที่กำหนด  ก่อนนำไปใช้พ่นป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  7. ควรพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา
  8. หลังจากพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้ำ สระผม  และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง
  9. ต้องหยุดใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ในฉลากกำกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด
  10. ให้ปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของสับปะรดโรงงาน

  ความสะอาดปลอดภัยและกำจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้

  1. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดและล้างสารเคมีออกหมดแล้วตามคำแนะนำในข้อ 6 ต้องไม่นำกลับมาใช้อีก และต้องทำให้ชำรุดเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้  แล้วนำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้สำหรับทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีโดยเฉพาะ หรือทำลายโดยการฝังดินห่างจากแหล่งน้ำ  และให้มีความลึกมากพอที่สัตว์ไม่สามารถคุ้ยขึ้นมาได้ ห้ามเผาทำลาย
  2. ส่วนต่างๆของพืชที่มีโรคและแมลงเข้าทำลายต้องเผาทำลายนอกแปลง
  3. เศษพืช หรือกิ่งที่ตัดแต่งจากต้นไม้และไม่มีโรคเข้าทำลาย สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสดได้
  4. จำแนก และแยกประเภทของขยะให้ชัดเจน เช่น กระดาษ  กลิ่งกระดาษ  พลาสติก  แก้ว  น้ำมัน  สารเคมี และเศษซากพืช เป็นต้น  รวมทั้งควรมีถังขยะวางให้เป็นระเบียบ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน

  เคมีเกษตร( 71 รายการ )

  ปุ๋ยหมอดิน (ยกกระสอบ)

  รหัสสินค้า A7474
  ปุ๋ยหมอดิน (ยกกระสอบ)
  1kg*12 (ยกกระสอบ)
  ไม่ระบุ

  499.00 - 539.00 ฿

  ปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน

  รหัสสินค้า A71
  ปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน
  1 กิโลกรัม
  ไม่ระบุ

  49.00 - 69.00 ฿

  ถุงเพาะ7*13 1 แพ็ค 10ใบ

  รหัสสินค้า A4148
  ถุงเพาะ7*13 1 แพ็ค 10ใบ
  1 แพ็ค (10 ใบ)
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกต้นขาว

  รหัสสินค้า A7336
  ผักกวางตุ้งดอกต้นขาว
  500 กรัม ความงอก 70%
  ผลิต 2563-11-1

  99.00 - 129.00 ฿

  ดาราเอมีน ยกลัง (1Lx12)

  รหัสสินค้า A7558
  ดาราเอมีน ยกลัง (1Lx12)
  ดาราเอมีน ยกลัง (1Lx12)
  ผลิต

  1,789.00 - 1789.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  รหัสสินค้า A7295
  เมล็ดผักชีลาว
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-4-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน ขุนไกร

  รหัสสินค้า A7231
  เมล็ดแตงร้าน ขุนไกร
  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-4-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน ขุนไกร

  รหัสสินค้า A7230
  เมล็ดแตงร้าน ขุนไกร
  40 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-4-1

  59.00 - 69.00 ฿

  ผักกาดเขียวน้อย ใบสร้อย

  รหัสสินค้า A7335
  ผักกาดเขียวน้อย ใบสร้อย
  500 กรัม ความงอก 70%
  ผลิต 2563-10-1

  109.00 - 129.00 ฿

  ถุงกระดาษห่อ26.5 x 31ซม

  รหัสสินค้า A7424
  ถุงกระดาษห่อ26.5 x 31ซม
  26.5x31 ซม 10 ใบ
  ไม่ระบุ

  21.00 - 25.00 ฿

  ถุงกระดาษชุนฟง 19x30 ซม

  รหัสสินค้า A6460
  ถุงกระดาษชุนฟง 19x30 ซม
  19x30 ซม (10 ใบ)
  ไม่ระบุ

  18.00 - 25.00 ฿

  ถุงกระดาษห่อ21x35ซม ขาว

  รหัสสินค้า A5001
  ถุงกระดาษห่อ21x35ซม ขาว
  21x35ซม (10 ใบ)
  ไม่ระบุ

  22.00 - 29.00 ฿

  ปุ๋ยกระต่าย 9-25-25 3kg

  รหัสสินค้า A7473
  ปุ๋ยกระต่าย 9-25-25 3kg
  (6x3kg) ยกลัง
  ไม่ระบุ

  749.00 - 799.00 ฿

  ปุ๋ยกระต่าย46-0-0 (3kg)

  รหัสสินค้า A7465
  ปุ๋ยกระต่าย46-0-0 (3kg)
  6x3kg (ยกลัง)
  ไม่ระบุ

  699.00 - 799.00 ฿

  ไฮดรอแกนนิค อินทรีย์

  รหัสสินค้า A7447
  ไฮดรอแกนนิค อินทรีย์
  500 ซีซี ใช้แทนปุ๋ย AB
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿

  เมอริต กรีน ยกลัง

  รหัสสินค้า A5500
  เมอริต กรีน ยกลัง
  1 ลังบรรจุ 24 ขวด
  ผลิต --

  2,999.00 - 3119.00 ฿

  พาแดน 50% เอสพี

  รหัสสินค้า A7203
  พาแดน 50% เอสพี
  100 กรัม
  ผลิต 2020-8-1

  99.00 - 129.00 ฿

  พาทเนอร์-ที 4 เม็ด

  รหัสสินค้า A7320
  พาทเนอร์-ที 4 เม็ด
  คลอรีนไดออกไซด์
  ไม่ระบุ

  45.00 - 49.00 ฿

  เอราวิล ยกลัง

  รหัสสินค้า A5699
  เอราวิล ยกลัง
  ขนาด 1 ลิตร 18 ขวด
  ผลิต --

  6,299.00 - 6619.00 ฿

  โค-ราซ

  รหัสสินค้า A24
  โค-ราซ
  โพรคลอราซ
  ผลิต --

  649.00 - 739.00 ฿

  ออทิส 1 ลิตร 12 ขวด

  รหัสสินค้า A7205
  ออทิส 1 ลิตร 12 ขวด
  ออทิส 1 ลิตร 12 ขวด
  ผลิต --

  8,799.00 - 8999.00 ฿

  แอนทราโคล ยกลัง

  รหัสสินค้า A7201
  แอนทราโคล ยกลัง
  โพรพิเนบ
  ผลิต --

  4,299.00 - 4399.00 ฿

  ไฟว์โกร ยกลัง

  รหัสสินค้า A2940
  ไฟว์โกร ยกลัง
  1 ลิตร * 12 ขวด
  ผลิต --

  4,499.00 - 4659.00 ฿

  กิ่งพันธุ์คะน้าเม็กซิโก

  รหัสสินค้า A6617
  กิ่งพันธุ์คะน้าเม็กซิโก
  กิ่งพันธุ์คะน้าเม็กซิโก
  ผลิต --

  0.00 - ฿

  ลูกเป็ดบาบารี่

  รหัสสินค้า A6608
  ลูกเป็ดบาบารี่
  อายุ 7-10 วัน
  ผลิต --

  0.00 - ฿

  ต้นกล้าพริกอัมพวา2

  รหัสสินค้า A6610
  ต้นกล้าพริกอัมพวา2
  ต้นกล้าพริก 105 หลุม
  ผลิต --

  0.00 - ฿

  พ่อพันธุ์แม่พันธุ์

  รหัสสินค้า A6609
  พ่อพันธุ์แม่พันธุ์
  เป็ดบาบารี่จ้า
  ผลิต --

  0.00 - ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม