LINE it!
 @allkaset

 • เคมีเกษตร

  วิธีการพ่นสารเคมี

  การพ่นสารเคมี เพื่อป้องกัน และกำจัดแมลง มีวิธีที่จะปฏิบัติได้ 2วิธี คือ

  1.วิธีการพ่นสารเคมีตามตารางที่กำหนด ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย แต่อาจต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง อันตรายจากพิษของสารเคมีมาก แต่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสมกับผู้ไม่คุ้นเคยกับแมลง และไม่มีกำลังคนพอในการตรวจไร่

  2.วิธีการพ่นสารเคมี เมื่อมีแมลงระบาด เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป เป็นการลดค่าใช้จ่าย และลดอันตรายจากพิษของสารเคมีฆ่าแมลงลงได้มาก เหมาะสำหรับผู้รู้จักแมลงดีพอสมควร และมีกำลังคนที่จะคอยตรวจดูไร่อยู่เสมอ

  วิธีการผสมสารเคมี

  การผสมสารเคมี ต้องพยายามผสมน้ำยาให้ ละลายเข้ากันอย่างทั่วถึง จึงจะได้ผลดี ดังนั้นควรปฏิบัติ ดังนี้

         - เทน้ำลงในถังที่จะผสมสักเล็กน้อย แล้วเทสาร เคมีฆ่าแมลงที่ตวงไว้ผสมลงไปให้หมด ใช้ไม้คนให้น้ำและสารเคมีฆ่าแมลงเข้ากัน แล้วเติมน้ำที่เหลือลงไปให้ ครบตามจำนวนที่ต้องการ คนให้ทั่วจนเห็นน้ำยาที่ผสม สีเดียวกันเป็นอันใช้ได้

         - สำหรับสารเคมีผงก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่สาร เคมีผงมักตกตะกอนนอนก้นถัง ฉะนั้น เมื่อเทลงในถัง เครื่องพ่นสารเคมีแล้ว ให้หมั่นเขย่าถังเวลาพ่นเสมอๆ และก่อนที่จะเทสารเคมีฆ่าแมลงออกจากขวดใส่เครื่อง พ่น ต้องเขย่าขวดสารเคมีฆ่าแมลงก่อนเทลงในถังผสม ก่อนเสมอ

         - น้ำที่ใช้ผสม ควรใช้น้ำสะอาด ก่อนที่จะเทน้ำยา ที่ผสมแล้วใส่เครื่องพ่น ควรกรองเอาเศษผงออกเสียก่อน เพื่อไม่ให้เศษผงไปอุดหัวฉีดเครื่องพ่น ควรผสมน้ำที่ ใช้ให้พอดีทุกครั้ง ไม่ควรผสมให้เหลือเก็บไว้ใช้วันอื่น

  การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม

  1. ห้ามใช้สารเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตามเอกสารสนับสนุน รายชื่อวัตถุอันตรายห้ามใช้ในการเกษตร และต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้
  2. อ่านฉลากคำแนะนำ เพื่อให้ทราบคุณสมบัติ และวิธีการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
  3. ผู้ประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ควรรู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์หัวฉีด  รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง  โดยต้องตรวจสอบเครื่องพ่นสารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา  เพื่อป้องกันสารพิษเปื้อนเสื้อผ้าและร่างกายของผู้พ่น  ต้องสวมเสื้อผ้าอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ  ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก  ถุงมือ  หมวก และรองเท้าเพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ
  4. เตรียมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และใช้ให้หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือติดค้างในถังพ่น
  5. ปิดฝาภาชนะบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้สนิทเมื่อเลิกใช้ และเก็บในสถานที่เก็บสารเคมี
  6. เมื่อใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุสารเคมีด้วยน้ำ 2-3  ครั้ง  แล้วเทลงในถังพ่นสารเคมี  ปรับปริมาณน้ำตามความเข้มข้นที่กำหนด  ก่อนนำไปใช้พ่นป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  7. ควรพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา
  8. หลังจากพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้ำ สระผม  และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง
  9. ต้องหยุดใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ในฉลากกำกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด
  10. ให้ปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของสับปะรดโรงงาน

  ความสะอาดปลอดภัยและกำจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้

  1. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดและล้างสารเคมีออกหมดแล้วตามคำแนะนำในข้อ 6 ต้องไม่นำกลับมาใช้อีก และต้องทำให้ชำรุดเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้  แล้วนำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้สำหรับทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีโดยเฉพาะ หรือทำลายโดยการฝังดินห่างจากแหล่งน้ำ  และให้มีความลึกมากพอที่สัตว์ไม่สามารถคุ้ยขึ้นมาได้ ห้ามเผาทำลาย
  2. ส่วนต่างๆของพืชที่มีโรคและแมลงเข้าทำลายต้องเผาทำลายนอกแปลง
  3. เศษพืช หรือกิ่งที่ตัดแต่งจากต้นไม้และไม่มีโรคเข้าทำลาย สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสดได้
  4. จำแนก และแยกประเภทของขยะให้ชัดเจน เช่น กระดาษ  กลิ่งกระดาษ  พลาสติก  แก้ว  น้ำมัน  สารเคมี และเศษซากพืช เป็นต้น  รวมทั้งควรมีถังขยะวางให้เป็นระเบียบ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน

  เคมีเกษตร( 65 รายการ )

  มะระจีน วิสต้า พลัส

  ขนาด 1 ซอง 8 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8619
  หมดอายุ 3/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน

  1 ซอง 150 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8707
  หมดอายุ 10/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือตอแหล นวลผ่อง

  1 ซอง 1 กรัม
  รหัสสินค้า A8709
  หมดอายุ 4/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน แม็กอาเธอร์พลัส

  1 ซอง 80 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8807
  หมดอายุ 11/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพูสีม่วง ม่วงไพลิน

  1 ซอง 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A2625
  หมดอายุ 2/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งดอกฮ่องกง

  1 ห่อจัมโบ้ 23500 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8135
  หมดอายุ 9/66

  129.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งฝรั่งบลูสกาย

  1 ซอง 50 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8576
  หมดอายุ 1/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าประดับ เรดไซบีเรีย

  1 ซอง 1 กรัม
  รหัสสินค้า A8713
  หมดอายุ 10/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพด แบล็คเพอร์เพิล

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A8676
  หมดอายุ 9/66

  89.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งฝรั่งบลูสกาย

  1 ห่อ 500 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8575
  หมดอายุ 1/67

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม เบบี้กรีน

  ขนาด 1 ห่อ 500 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8622
  หมดอายุ 1/67

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน แม็กอาเธอร์พลัส

  1 ห่อ 800 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8806
  หมดอายุ 11/66

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกวางตุ้งดอกฮ่องกง

  1 ซองจัมโบ้ 1700 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8136
  หมดอายุ 9/66

  30.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไอรินมัลติแกลลอน 4 ลิตร

  น้ำยาเร่งราก
  รหัสสินค้า A8306
  ผลิต 2021-09-01

  189.00 - 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วแปบเขียว สายทิพย์

  1 ซอง 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A2621
  หมดอายุ 1/66

  12.00 ฿ 6.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารเตรียมสารละลายชนิดผง

  โครงการหลวง
  รหัสสินค้า A7950
  ไม่ระบุ

  899.00 - 999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระบอกรดน้ำ 150 ml

  ระดับน้ำ 10-150 ml
  รหัสสินค้า A8210
  ไม่ระบุ

  13.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดม่วง สตองหวาน

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A8678
  หมดอายุ 9/66

  99.00 - 115.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดม่วง สวีทสตรอง

  100 กรัม ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A8677
  หมดอายุ 9/66

  149.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอราวิล ยกลัง

  ขนาด 1 ลิตร 18 ขวด
  รหัสสินค้า A5699
  ไม่ระบุ

  6,299.00 - 6,619.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไฟว์โกร ยกลัง

  1 ลิตร * 12 ขวด
  รหัสสินค้า A2940
  ผลิต --

  4,499.00 - 4,659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โฟแมกซ์ แมงกานีส

  500 ยกลัง
  รหัสสินค้า A7796
  ผลิต

  0.00 - 4,189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โบร์แลน 285

  ขนาด 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A2914
  ไม่ระบุ

  260.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond ออแกนิค 5kg

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8901
  ผลิต

  119.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  อะซีทามิพริด 20

  อะซีทามิพริด 20
  รหัสสินค้า A8716
  ไม่ระบุ

  0.00 - 675.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ต้นกล้ากระท่อม

  ต้นกล้ากระท่อม
  รหัสสินค้า A8705
  ไม่ระบุ

  0.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไบโอจิน ยกลัง

  ไบโอจิน ยกลัง
  รหัสสินค้า A8714
  ผลิต

  12,495.00 - 12,495.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดชุนฉ่าย เขียวน้อย

  500 กรัม
  รหัสสินค้า A8521
  หมดอายุ /543

  199.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซรามิคบอล พาเทล M

  10 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8552
  ไม่ระบุ

  399.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชีลาว พันธุ์999

  500 กรัม
  รหัสสินค้า A8519
  หมดอายุ /543

  195.00 - 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชั้นแขวนเมล็ดผักจุยเจีย

  มีซี่แขวน 25 ซี่
  รหัสสินค้า A8068
  ไม่ระบุ

  599.00 - 669.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  อีมาเม็กติน (20X1kg.) ย

  อีมาเม็กติน (20X1kg.) ย
  รหัสสินค้า A2610
  ไม่ระบุ

  12,900.00 - 13,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก


  รหัสสินค้า A9075
  ผลิต

  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก


  รหัสสินค้า A9076
  ผลิต

  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก


  รหัสสินค้า A9077
  ผลิต

  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก


  รหัสสินค้า A9078
  ผลิต

  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พลาสติกแรปอาหาร

  พลาสติกแรปอาหาร
  รหัสสินค้า A8469
  ไม่ระบุ

  25.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไอรินมัลติ 4 ลิตร ยกลัง

  4L*4 น้ำยาเร่งราก
  รหัสสินค้า A8356
  ผลิต 2021-09-01

  659.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์แฟง พันธ์กนก

  200 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8473
  หมดอายุ 6/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  วัสดุเพาะกล้า 80 ลิตร

  โครงการหลวง
  รหัสสินค้า A8317
  ไม่ระบุ

  359.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวาอัคนีพลัส

  20 กรัม
  รหัสสินค้า A8435
  หมดอายุ 10/66

  85.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแฟง พันธุ์กนก

  20 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8474
  หมดอายุ 6/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงห่อผลไม้ ชุนฟง 19x30

  100 ใบ
  รหัสสินค้า A8338
  ไม่ระบุ

  175.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถาง 4 นิ้ว สีดำ

  กว้าง 4 นิ้ว สูง 3 นิ้ว
  รหัสสินค้า A8392
  ไม่ระบุ

  4.00 - 5.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8998
  ไม่ระบุ

  109.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไฟบาร์ปลูกกัญชา Indooor

  ไฟบาร์ปลูกกัญชา Indooor
  รหัสสินค้า A9246
  ไม่ระบุ

  8,979.00 - 8,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  หินลาวาแดง

  ขนาด 3-5 มม. 1 กระสอบ
  รหัสสินค้า A9198
  ไม่ระบุ

  409.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 8x16 นิ้ว

  ถุงเพาะชำ 8x16 นิ้ว
  รหัสสินค้า A1716
  ไม่ระบุ

  2.00 - 3.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 2.5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9009
  ไม่ระบุ

  1,009.00 - 1,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงมือสีขาว 1 คู่

  ถุงมือสีขาว 1 คู่
  รหัสสินค้า A9031
  ไม่ระบุ

  15.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Potgrod H

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9027
  ไม่ระบุ

  99.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH

  เครื่องวัดค่า pH
  รหัสสินค้า A9252
  ไม่ระบุ

  85.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ทานตะวันงอก ซองจัมโบ้

  1 ซองจัมโบ้ 1700 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8811
  หมดอายุ 3/66

  30.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงห่อผลไม้ 19x30 ขาว

  ถุงห่อผลไม้ 19x30 ขาว
  รหัสสินค้า A8441
  ไม่ระบุ

  3.00 - 5.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก


  รหัสสินค้า A8867
  ผลิต 0000-00-01

  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลวด คละสี

  ลวด คละสี
  รหัสสินค้า A9083
  ไม่ระบุ

  0.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH

  เครื่องวัดค่า pH
  รหัสสินค้า A9251
  ไม่ระบุ

  459.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชี ฝนทิพย์18

  300 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A8808
  หมดอายุ 11/66

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8996
  ไม่ระบุ

  479.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 10 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8982
  ไม่ระบุ

  3,699.00 - 3,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน เทอราฮัม

  เเบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9049
  ไม่ระบุ

  142.00 - 147.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคมอะลูมิเนียม

  โคมอะลูมิเนียม
  รหัสสินค้า A9240
  ไม่ระบุ

  269.00 - 289.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ
  รหัสสินค้า A9255
  ไม่ระบุ

  239.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลิเบรล เหล็กโล ยกลัง

  12*1 KG
  รหัสสินค้า A5287
  ไม่ระบุ

  4,859.00 - 4,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สินค้าเรียงตามความนิยม