LINE it!
 @allkaset

 • ปุ๋ยปลาฟิต คืออะไร

  คือโปรตีนสกัดเข้มข้น จากปลาทะเลน้ำลึก นำไปผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีการ หมักที่ทันสมัย จนได้กรดอะมิโนจากปลาเข้มข้น ที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารพืชทุกตัว ที่จำเป็นต่อพืช

  ประโยชน์ ปุ๋ยปลาฟิต

  ประโยชน์ ช่วยเพิ่มสารอินทรีย์ให้แที่ดินและพืช แต่มีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยซน์ อยู่น้อยมากจึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้ได้กับข้าว พืชไร ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาสมน้ำมันและยางพารา พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้ 1. ใส่ทางดิน ผสมน้ำในอัตราส่วน 40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ราดลงดินทุก 15 วัน 2. ฉีดฟนทางใบ ผสมน้ำในอัตราส่วน 20 ซีซีเน้ำ 20 สตร ทุก 7 วัน คำแนะนำ ควรอ่านคำแนะนำเอกสารทำกับปุ๋ยอินทรีย์ให้เข้าใจเสียก่อนทุกครั้งหากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาจำหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือจำหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้กุ้ยอินทรีย์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ปุ๋ยปลาหมัก คืออะไร

  ได้จากการนำปลามาหมักด้วยจุลินทรีย์จนกลายเป็นของเหลวที่เป็นอาหารพืช ปุ๋ยปลาร้า ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อจำนวนมาก และมีปริมาณแร่ธาตุอาหารที่พืชต้องการมากกว่าปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพที่ผลิตจากพืช ผลไม้ หรือแม้แต่จากสัตว์อื่นๆและปุ๋ยน้ำหมัก  ประโยชน์ปุ๋ยปลาหมัก

  เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคบางชนิด – ยับยั้งการเกิดกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เปลี่ยนรูปไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งสูญเสีย ไปได้ง่ายจากการระเหยช่วยละลายสารประกอบอนินทรีย์ของแร่ธาตุบางชนิดให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้

   

   

   

  คลิปวีดีโอ

  รีวิวปุ๋ยปลาหมักโครงการหลวง
  น้ำหมักปลาทำเอง VS น้ำหมักปลาซื้อ

  ปุ๋ยปลา( 0 รายการ )